“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Tạo bước chuyển mới trong nhận thức và hành động đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân

Cập nhật: 23-02-2012 | 00:00:00
(Trích phát biểu khai mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Minh Sang tại Hội nghị triển khai chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh)...Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Qua hơn 4 năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, sự cần thiết phải tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay.Năm 2012, Ban Tuyên giáo Trung ương đã hướng dẫn học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đây là chuyên đề mang nội dung chính của chủ đề toàn khóa, sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo.Để việc học tập chuyên đề năm 2012 có kết quả thiết thực, tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu, quán triệt kỹ các nội dung cơ bản của chuyên đề; có kế hoạch tổ chức triển khai học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và quần chúng nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của CB, ĐV và nhân dân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong triển khai học tập, cần lưu ý một số vấn đề sau đây:Một là, các cấp ủy và chính quyền tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 vào nghị quyết năm của cấp ủy, coi đây là giải pháp quan trọng của nhóm các giải pháp về công tác giáo dục tư tưởng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, chú ý việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xem đây là nội dung xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất, gắn với việc thực hiện tốt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị.Hai là, tổ chức tốt việc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2012 cho CB, ĐV và quần chúng nhân dân, bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp. Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo bằng những hành vi thiết thực, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Biểu hiện cụ thể là làm tốt những công việc hàng ngày, nhất là những việc liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị.Ba là, phải chú trọng phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong công tác và cuộc sống, sự nêu gương của cấp trên sẽ tạo những hiệu ứng và sẽ có sức lan tỏa lớn. Do đó, mỗi CB, ĐV, trước hết và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm nêu gương của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Thời gian qua, vai trò nêu gương của CB, ĐV, nhất và ở một số lãnh đạo các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được thể hiện rõ, mặc dù đây là nguyên tắc rất quan trọng trong thực hành đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và là mong muốn chung của đông đảo CB, ĐV và quần chúng nhân dân. Bác Hồ đã dạy chúng ta. “Muốn thuyết phục quần chúng, mình phải làm gương trước”. Bốn là, những nội dung quán triệt tại hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là định hướng cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động và đặc thù của từng địa phương, lĩnh vực và đối tượng khác nhau để bổ sung, xây dựng cho được những chuẩn mực đạo đức phù hợp theo phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, tránh hình thức. Chú ý coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức của Bác.Năm là, chỉ đạo và phân công rõ trách nhiệm trong cấp ủy, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc để đem lại kết quả thiết thực trong tổ chức thực hiện, kịp thời sơ, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nhất là tuyên truyền sâu rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.Bài học rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng được Bác nêu ra rất giản dị nhưng vô cùng sâu sắc. Người nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đạo đức Hồ Chí Minh và đạo đức tự thân, tự giác, tự nguyện “đối với mình phải cần, kiệm, liêm, chính” để đem lòng “chí công vô tư đối với người, với việc”, chỉ có thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một khi mỗi người tự nhận thấy việc đó là cần thiết cho bản thân mình trong công tác và cuộc sống, đồng thời có lợi cho Đảng, cho đất nước bởi một trong những tấm gương quan trọng nhất của Bác cũng đã từng dặn: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, Người đã dặn dò: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.Tôi tin rằng, với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, nhất định các cấp ủy sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả tốt, tạo bước chuyển biến mới kể cả trong nhận thức và hành động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của CB, ĐV và quần chúng nhân dân.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter