“Tự chuyển hóa” để tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp

Cập nhật: 14-05-2012 | 00:00:00

Đảng ủy khối Doanh nghiệp vừa tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đa số các đại biểu tham dự hội nghị đều kỳ vọng nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển.  Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trần Văn Phúc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)   Ảnh: Q.Chiến

Quan tâm công tác xây dựng Đảng

Trong những năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Theo báo cáo của Đảng ủy khối, năm 2011 và quý I-2012, Đảng bộ đã thành lập 7 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 2 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 2 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và 3 tổ chức Đảng trong công ty cổ phần vốn Nhà nước. Song song đó, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ Đảng bộ đến cơ sở đều được quan tâm, đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.144 quần chúng ưu tú, trong đó có 195 quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Năm 2011, toàn Đảng bộ có trên 83% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cũng theo Đảng ủy khối Doanh nghiệp, tính chiến đấu, vai trò hạt nhân lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên chưa thể hiện rõ nét, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nơi chưa cao, nhất là đối với một số tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Việc tuyên truyền nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công nhân lao động trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế... nên nhìn chung chưa chuyển biến và chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới.

Tạo chuyển biến về nhận thức và hành động

Trên cơ sở tổ chức triển khai nghiêm túc các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chỉ thị, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Doanh nghiệp yêu cầu cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của công nhân lao động để tích cực tham gia thực hiện nghị quyết. Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện tốt 8 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, liên tục có hiệu quả; đồng thời tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 vấn đề cấp bách theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, đó là: kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và công nhân lao động đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp, lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước trong khối, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu của cấp ủy trong mối quan hệ với Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đoàn thể trong đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp, đó là xác định nhiệm vụ cần phải làm ngay là thực hiện nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; nhóm giải pháp về công tác giáo dục, chính trị tư tưởng. Trong giải pháp này cần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên và công nhân lao động, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị. Định kỳ tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, công nhân lao động, đoàn viên thanh niên. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong đơn vị, doanh nghiệp.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter