Bác dẫn đường, Đảng lãnh đạo, dân tộc trường tồn

Cập nhật: 14-02-2015 | 10:03:16

Hơn một ngàn năm Bắc thuộc, hơn 80 năm bị kìm hãm bởi phong kiến - thực dân, dân tộc Việt Nam chìm sâu trong tăm tối, nô lệ. Không cần phải dông dài miêu tả bởi lịch sử đất nước trong những năm dài bi thương đã phơi bày tất cả, là nỗi đau khắc sâu trong bao thế hệ người dân Việt Nam. Trong hoàn cảnh ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuất hiện và nhận lãnh sứ mệnh ra đi tìm đường quyết định cho tương lai dân tộc. Tìm đến với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đến với Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, với chủ nghĩa Mác - Lênin chính là chân lý, là ánh sáng soi đường để vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh, điều kiện của cách mạng Việt Nam. Con đường mà Bác tìm ra và dẫn lối, con đường mà Bác và Đảng đã chọn đã trở thành kim chỉ nam hành động, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, bảo đảm cho dân tộc trường tồn.

Tìm đường và lập quốc

Chào xuân mới 2015 cũng đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2015) - một sự kiện trọng đại - có ý nghĩa đặc biệt, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn ngay từ đầu. Đó chính là kết quả của quá trình tìm tòi và sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc. Người đã thấy được tầm quan trọng của đường lối, đó là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự tồn tại của Đảng và thắng lợi của cách mạng.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam. Cũng bắt đầu từ đây, đánh dấu sự thắng lợi của đường lối cứu nước theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đường lối cải lương và quốc gia cách mạng theo hệ tư tưởng tư sản. Đánh dấu sự hoàn chỉnh cơ bản con đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại lịch sử dân tộc, ngay trong những năm đầu khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy rất rõ vai trò tiên phong, vai trò lãnh đạo của mình. Từ cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh đến cuộc vận động dân chủ 1936-1939, Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng thống nhất về tổ chức và đúng đắn về cương lĩnh chính trị đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, phát động và lãnh đạo quần chúng nhân dân.

Trong cao trào cách mạng 1930-1931, hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân cùng với các cuộc đấu tranh của giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác đã nổ ra trên khắp cả nước. Những cuộc đấu tranh đó là khúc dạo đầu của cao trào cách mạng rộng lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay trong giai đoạn khó khăn của phong trào cách mạng những năm 1932- 1935, hàng loạt cán bộ cách mạng bị bắt bớ, tù đày, hành hạ. Nhưng những người cộng sản vẫn cho thấy vai trò tiên phong, đương đầu với thử thách, “biến nhà tù thành trường học cách mạng”.

Trong giai đoạn vận động dân chủ 1936- 1939, Đảng đã cho thấy vai trò lãnh đạo và sự khéo léo của mình trong tiến trình đấu tranh bằng việc tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương để định ra đường lối và phương pháp đấu tranh mới, đưa phong trào cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển. Hội nghị đã xác định mục tiêu chủ yếu trước mắt của cách mạng là đấu tranh ở Việt Nam, chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và đòi tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình. Thời kỳ 1936-1939 lại thêm một lần nữa khẳng định rất rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, đó là triệt để lợi dụng mọi khả năng hợp pháp để tập hợp lực lượng, tổ chức đội quân chính trị hùng hậu trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Kết hợp khéo léo, chặt chẽ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp với hoạt động bí mật, không hợp pháp để từng bước đưa phong trào cách mạng tiến lên. Nếu như cao trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tổng diễn tập đầu tiên thì cao trào cách mạng 1936-1939 là cuộc tổng diễn tập thứ 2 cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 sau này.

Trong suốt quá trình từ khi ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi trở về chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ của một người Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm và đã thể hiện rất rõ vai trò dẫn đường, tôi luyện cho Đảng trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, tháng 1-1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Cuộc song hành của Người với Đảng, với cách mạng Việt Nam tiếp tục được minh chứng hùng hồn bằng việc Người chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 5-1941. Hội nghị đã đánh dấu những chuyển biến mới của tình hình và đưa ra nhận định hết sức quan trọng về mối quan hệ đúng đắn về dân tộc và giai cấp. Hội nghị đã dứt khoát khẳng định sự chuyển hướng chiến lược: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc cao hơn hết, là nhiệm vụ trước tiên, tạm gác nhiệm vụ điền địa cách mạng lại. Từ đó, hội nghị ra chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi, lấy tên là Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh).

Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Người và Thường vụ Trung ương Đảng, công tác tuyên truyền vận động cách mạng, tổ chức và xây dựng lực lượng, xây dựng và mở rộng căn cứ địa cách mạng được đẩy mạnh. Người cùng với Đảng đã nhạy bén phân tích tình hình thế giới, tình hình trong nước, nắm bắt và vận dụng thời cơ, kịp thời phát động khởi nghĩa, một cuộc khởi nghĩa toàn dân chưa từng có trong lịch sử, đưa đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp 15 năm đấu tranh liên tục của Đảng, dưới sự dìu dắt và lãnh đạo của Người, là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam.

Thống nhất giang sơn

Với sự lãnh đạo của Đảng, sự dẫn đường chỉ lối sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên Cách mạng Tháng Tám vang dội khắp năm châu. Bản Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chủ tịch đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 lịch sử trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và cả thế giới một nước Việt Nam độc lập, khẳng định quyền tự do của các dân tộc, nói lên ý chí của toàn dân, “quyết đem tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Nền tự do và độc lập của Việt Nam là vô cùng thiêng liêng, được đổi lấy bằng máu xương của bao thế hệ trong suốt những đêm dài tăm tối dưới gông xiềng phong kiến, thực dân. Đó là quyền bất khả xâm phạm của dân tộc Việt, một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Nhưng tiếc thay, đế quốc thực dân vẫn chưa chịu thừa nhận, vẫn rắp tâm dòm ngó, xâm lược. Không còn cách nào khác, chính quyền non trẻ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lại phải tiếp tục lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo cách mạng Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp.

 Tuần tra canh giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc thân yêu

Một Chính phủ non trẻ, một Đảng cầm quyền non trẻ, nhưng bằng đường lối kháng chiến đúng đắn, bằng những quyết sách sáng suốt của Đảng, của Hồ Chủ tịch, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã thêm một lần nữa khẳng định con đường cách mạng Việt Nam, con đường chính nghĩa do Đảng và Bác lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn.

Miền Bắc hoàn toàn giải phóng sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nhưng cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam vẫn chưa hoàn thành. Đất nước tạm thời chia thành hai miền, non sông chưa thu về một mối. Theo Hiệp định Giơnevơ (7-1954), hai năm sau sẽ tiến hành tổng truyển cử hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Hai năm, đó là kết quả trên bàn đàm phán, nhưng chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nắm chắc bản chất của chủ nghĩa đế quốc nên đã sớm xác định, kẻ thù của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới chính là đế quốc Mỹ. Quả thực, sự xác định đó như một lời tiên tri. Không phải là 2 năm, mà phải mất tới 21 năm dài, nhân dân ta một lòng trung thành với Đảng, “đốt cháy cả dãy Trường Sơn” để đối đầu với một thế lực hùng mạnh nhất thế giới với bao mưu đồ xảo quyệt để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Hành trình 21 năm chống Mỹ là cuộc trường chinh vĩ đại của cả dân tộc với mục tiêu cuối cùng là thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối. Sức mạnh của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của ý chí thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, cùng sự ủng hộ của các nước anh em, của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới, nhân dân Việt Nam đã làm nên đại thắng mùa xuân 1975, đập tan chế độ thực dân kiểu mới, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đảng lãnh đạo, dân tộc trường tồn

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chính quyền thuộc về tay nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải gìn giữ Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Với sự rèn luyện của Người, Đảng ta kể từ khi ra đời cho đến nay thực sự là một tổ chức chính trị đại diện cho trí tuệ của cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt quá trình nắm giữ vai trò lãnh đạo, song hành cùng lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, luôn định ra những quyết sách, chiến lược đúng đắn, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn để đi đến thắng lợi cuối cùng.

85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, năm 2015, một năm có những ngày lễ trọng đại của toàn dân tộc. Nhắc lại quá khứ, ôn lại lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc để thấy rằng, để có được độc lập, tự do, máu xương truyền đời của lớp lớp người Việt đã đổ xuống. Đi cùng, lãnh đạo và làm nên những cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc là cuộc song hành lịch sử mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ thiên tài Hồ Chủ tịch. Lịch sử đất nước đã sang trang mới, xây dựng và phát triển trong hòa bình, độc lập. Đảng Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đưa đất nước đi đến sự phồn thịnh, văn minh.

Thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm đã đúc rút cho Đảng ta một bài học lớn, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là bảo đảm có tính chất quyết định mọi thắng lợi, mọi thành công của cách mạng. Làm thế nào để có được giá trị và sức mạnh đó của Đảng thì như Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, đó là chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên, là uy tín và ảnh hưởng sâu rộng của Đảng ở trong dân và trong xã hội. Người đã từng nhấn mạnh, phải làm cho dân giác ngộ, dân tin tưởng, dân yêu mến, dân ủng hộ, dân giúp đỡ và dân bảo vệ. Cách mạng lấy sức mạnh trong lòng dân. Đó là sức mạnh tự bảo vệ tốt nhất đối với Đảng cách mạng, người cách mạng. Trụ sở Trung ương, tốt nhất là xây dựng trong lòng dân, đã có lần Người nói như vậy.

Trong lần sửa Di chúc (tháng 5-1968), Người viết thêm: “Làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Ta thấy rõ chủ đích của Người. Người không chỉ căn dặn kỹ lưỡng, thấu đáo cơ quan lãnh đạo đầu não là Trung ương, “phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm”, mà Người còn đặc biệt chú ý tới từng chi bộ (những tế bào của Đảng làm nên sự sống của cơ thể Đảng), chú ý tới cơ sở, tới con người (đảng viên, đoàn viên).

Chỉ dẫn của Người ứng dụng vào ngày hôm nay trong đổi mới, có nghĩa là, Đảng phải đi tiên phong trong đổi mới, Đảng tự đổi mới chính mình để thúc đẩy đổi mới xã hội, phải huy động sức mạnh của toàn dân, từ cơ sở, của cả hệthống chính trịvào việc xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đó là công việc của toàn dân đối với Đảng của mình. Xây dựng Đảng, nhất là khi Đảng đã cầm quyền, không nên và không thể chỉ là việc nội bộ của Đảng. Quan hệ giữa Đảng với dân, Nhà nước với dân, Mặt trận và các đoàn thể với dân là những huyết mạch duy trì sức sống của Đảng, sự bền vững của chế độ, của chính thể.

GS.TS. HOÀNG CHÍ BẢO

 TRIỆU PHONG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter