Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Thành công của đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước trên đường đổi mới

Cập nhật: 29-01-2016 | 09:06:45

Sáng qua (28-1), sau 8 ngày làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bước vào phiên bế mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước điều hành phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo; các đại sứ, đại diện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế...

Đại hội đã nghe đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong văn kiện Đại hội XII. Với 1.508 người biểu quyết, các vấn đề lấy ý kiến đại hội đều được đồng ý với tỷ lệ cao, từ 98 - 99,9%. Theo đó, đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chủ đề của đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; tốc độ phát triển kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt từ 3.200 - 3.500 đô la Mỹ; bội chi ngân sách Nhà nước đến năm 2020 còn khoảng 4% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5%/năm; 95% cư dân thành thị và 90% dân cư nông thôn được sử dựng nước sạch, hợp vệ sinh; không bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng khóa XI, đại hội giao Ban Chấp hành khóa XII hướng dẫn thực hiện và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra mắt tại đại hội. Ảnh: P.V

Tiếp đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Theo đó, Bộ Chính trị gồm 19 người. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm các đồng chí: Lương Cường, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí, do đồng chí Trần Quốc Vượng làm chủ nhiệm.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ra mắt đại hội. Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đại biểu đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhận thức đây là trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân, đất nước và cũng là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Trưởng Đoàn thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí cao và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với những mục tiêu quan trọng đưa đất nước phát triển trong thời gian tới.

Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đọc diễn văn bế mạc đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngay sau đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kỳ vọng vào những đổi thay tích cực

AHLLVTND - Thiếu tá NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TX.Dĩ An:

Nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã vượt qua những khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tôi mong muốn Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới với những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, trí tuệ sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước, huy động tổng hợp các nguồn lực nhằm đưa Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh, người dân ấm no, hạnh phúc. Tôi tin tưởng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục có những quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; hành động quyết liệt trong công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Bác sĩ HUỲNH MINH CHÍN, Bệnh viện Đa khoa huyện Dầu Tiếng:

Kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội ở nước ta hiện nay. Theo tôi, sự thành công của đại hội Đảng toàn quốc là sự đổi mới toàn diện về mọi mặt trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi và đặt trọn niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo mới của Đảng. Đây là đội ngũ có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ông NGUYỄN VĂN HỜ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hưng Định, TX.Thuận An:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Bản thân tôi mong muốn và kỳ vọng những nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ mới sẽ có đủ đức, đủ tài và đủ tâm huyết để lãnh đạo đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng những nhà lãnh đạo đất nước sẽ đề ra những quyết sách quan trọng nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước; giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị PHÙNG THỊ PHƯƠNG LÊ, Phó Bí thư Đoàn khối Các Cơ quan tỉnh:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ bầu ra Ban Chấp hành khóa mới là những người có uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, có tâm và tầm. Với đội ngũ lãnh đạo có đủ tài và đức, tôi tin tưởng, sau đại hội, Trung ương sẽ có những quyết sách thúc đẩy kinh tế đất nước tiếp tục phát triển; khắc phục tối đa những tồn tại của nền kinh tế. Thành công của Đại hội Đảng XII đặt ra cho mỗi đoàn viên, thanh niên trách nhiệm lớn hơn, đòi hỏi bằng những hành động, việc làm cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, góp phần xây dựng Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung ngày càng giàu mạnh.

NHÓM P.V (ghi)

 

• T.SƠN - C.SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter