Bộ chỉ số cải cách hành chính mới có thêm nhiều nội dung, tiêu chí mới

Cập nhật: 27-08-2018 | 07:26:43

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2071/QĐ-UBND ngày 27-7-2018 phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và ban hành Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Bộ chỉ số CCHC mới). Bộ chỉ số mới này áp dụng từ năm 2018. Để bạn đọc hiểu rõ hơn mục tiêu, yêu cầu của đề án cũng như nội dung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Chỉ số CCHC, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với ông Trương Công Huy (ảnh), Giám đốc Trung tâm Hành chính công, thành viên Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh về các vấn đề liên quan.

 - Thưa ông, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Bộ chỉ số CCHC mới. Ông cho biết sự cần thiết phải ban hành đề án mới này?

- Việc triển khai xác định Chỉ số CCHC từ năm 2014 đến nay đã mang lại nhiều tác động tích cực, góp phần đo lường, đánh giá một cách chính xác, khách quan và công bằng kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và kế hoạch CCHC theo từng giai đoạn của tỉnh. Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần và thang điểm đánh giá trong bộ chỉ số cấp sở, cấp huyện, cấp xã dù đã điều chỉnh bổ sung 9 nhóm tiêu chí thành phần theo tình hình thực tiễn của tỉnh nhưng về cấu trúc, các tiêu chí, tiêu chí thành phần và cơ cấu điểm… của Bộ chỉ số không còn phù hợp với tình hình thực tiễn triển khai CCHC ở các cấp trong tỉnh. Nguyên nhân là do một số chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã hoàn thành theo lộ trình đã đề ra, vì vậy các tiêu chí, tiêu chí thành phần đo lường kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đó không còn phù hợp để theo dõi, đánh giá.

Cùng với đó, thời gian qua có nhiều văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Chính phủ, Thủ tướng và của các bộ, ngành, UBND tỉnh được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, trong đó đã bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mới liên quan đến công tác CCHC trong thời gian tới. Thêm vào đó, Bộ chỉ số CCHC của Trung ương đánh giá, chấm điểm xếp hạng các tỉnh, thành phố và bộ, ngành Trung ương cũng đã được ban hành mới, điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật một số vấn đề thực tiễn CCHC. Vì vậy, việc xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện vàcấp xã là rất cần thiết nhằm tiếp tục phát huy những hiệu quả triển khai xác định Chỉ số CCHC, kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác CCHC của tỉnh trong thời gian tới.

- Ông có thể nói rõ hơn về mục tiêu, yêu cầu của đề án này?

- Theo đề án được tỉnh phê duyệt, mục tiêu chung là sửa đổi, bổ sung nội dung và phương pháp xác định Chỉ số CCHC phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của Chỉ số CCHC tỉnh đã triển khai thực hiện thời gian qua. Ngoài ra, mục tiêu của đề án còn giúp các cơ quan, địa phương đánh giá được những mặt tích cực và những mặt còn hạn chế trong thực hiện CCHC để từ đó có những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

 Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2017 được tuyên dương. Ảnh: XUÂN THI

Về mục tiêu cụ thể: Ưu điểm Bộ chỉ số mới về nội dung, phương thức đánh giá do Bộ Nội vụ ban hành và những tiêu chí do tỉnh đề ra nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện, cấp xã; xác định được các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện, cấp xã theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước, thực hiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị; xây dựng được bộ câu hỏi điều tra xã hội học (ĐTXHH) theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát.

Yêu cầu của đề án là bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của cấp sở, cấp huyện, cấp xã và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai CCHC theo chu kỳ năm ở các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là nâng cao tiêu chuẩn đánh giá CCHC của cấp sở, cấp huyện, cấp xã cao hơn so với Bộ Nội vụ đánh giá cấp tỉnh, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, như: Xây dựng chính quyền, công sở thân thiện; thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Bộ chỉ số CCHC mới lần này gồm những nội dung, tiêu chí như thế nào, thưa ông?

- Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện, cấp xã sẽ được điều chỉnh cấu trúc theo 3 nhóm tiêu chí, gồm:

Nhóm I: Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện CCHC của cấp sở, cấp huyện, cấp xã. Nhóm này sẽ đánh giá kết quả thực hiện CCHC hàng năm của cấp sở, cấp huyện vàcấp xã thông qua báo cáo tự đánh giá của cơ quan, đơn vị. Đối với Chỉ số CCHC cấp sở, nhóm I được chia thành 8 lĩnh vực theo dõi, đánh giá với 40 tiêu chí, 97 tiêu chí thành phần (trong đóbao gồm 7 tiêu chí, 26 tiêu chíthành phần thực hiện ĐTXHH). Đối với Chỉ số CCHC cấp huyện, nhóm I được chia thành 8 lĩnh vực theo dõi đánh giá với 42 tiêu chí, 113 tiêu chí thành phần (trong đóbao gồm 7 tiêu chí, 24 tiêu chíthành phần thực hiện ĐTXHH). Đối với Chỉ số CCHC cấp xã, nhóm I được chia thành 8 lĩnh vực theo dõi đánh giá với 38 tiêu chí, 72 tiêu chí thành phần (trong đóbao gồm 6 tiêu chí, 13 tiêu chíthành phần thực hiện ĐTXHH).

Nhóm II: Nhóm tiêu chí đánh giá tác động của CCHC được đánh giáthông qua kết quảđo lường sựhài lòng. Riêng Chỉ số CCHC cấp huyện và cấp xã có 1 tiêu chí, 2 tiêu chíthành phần đánh giá tác động qua tổng hợp từ báo cáo.

Nhóm III: Nhóm tiêu chí điểm thưởng và điểm trừ. Cụ thể đối với cấp sở có 5 tiêu chí cộng điểm và 3 tiêu chí trừ điểm, đối với cấp huyện có 5 tiêu chí cộng điểm và 4 tiêu chí trừ điểm. Cấp xã có 4 tiêu chí cộng điểm và 3 tiêu chí trừ điểm. (Tổng điểm đánh giá là 100 điểm gồm tổng điểm nhóm I và nhóm II, không tính cơ cấu điểm cộng và điểm trừ trong tổng 100 điểm đánh giá).

Một số nội dung mới bổ sung trong Chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện, cấp xã, cụ thể là việc tự đánh giá, chấm điểm, nộp báo cáo kèm tài liệu kiểm chứng Chỉ số CCHC theo đúng quy định; kết quảthực hiện các kếhoạch đềra được đánh giácụthểsốđiểm đạt được tương ứng với tỷlệhoàn thành nhiệm vụ. Nhiều nội dung mới như: Xây dựng và thực hiện chính quyền thân thiện; xây dựng và thực hiện đề án tinh giản biên chế; số lượng, cơ cấu các phòng ban chuyên môn; thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí cấp phòng và tương đương; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó là triển khai các phần mềm tin học hóa và kết nối liên thông trong hoạt động, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính tiếp nhận và trả kết quả; sử dụng, cập nhật việc giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử; thực hiện văn bản trả lời, thư xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hẹn.

- Xin cảm ơn ông!

Việc điều tra xã hội học (ĐTXHH) được thực hiện với các đối tượng, như: Đại biểu HĐND, lãnh đạo và một số cán bộ, công chức sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Đối với đối tượng người dân và doanh nghiệp, kết quả ĐTXHH được lấy từ kết quả đo lường sự hài lòng (SIPAS) được thực hiện hàng năm theo quy định để tránh trùng lắp đối tượng và tiết kiệm kinh phí chung của tỉnh. Việc thu thập, lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính do Trung tâm Hành chính công thực hiện hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao.

HỒ VĂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter