Bảo đảm phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý

Cập nhật: 28-10-2015 | 10:17:45

Chiều qua (27-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra…

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010- 2015, đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, GDP bình quân 5 năm tăng 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến năm 2015, cơ cấu kinh tế của tỉnh là công nghiệp- dịch vụ và nông nghiệp với tỷ lệ tương ứng 60% - 37,3% - 2,7% (Nghị quyết 59% - 38% - 3%). GDP bình quân đầu người vượt kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2015 dự kiến đạt 72,3 triệu đồng/ người (Nghị quyết 63,2 triệu đồng/người). Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại. Thu hút đầu tư vượt chỉ tiêu đề ra. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nâng cao, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác đối ngoại nhân dân có những bước phát triển tích cực góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh và vị thế của Bình Dương đối với bạn bè trong nước và quốc tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, có thể rút ra một số vấn đề qua 5 năm thực hiện nghị quyết đó là: Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để cụ thể hóa thành những cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Kiên trì đổi mới, bám sát mục tiêu đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020; quyết tâm cao trong chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá. Hoàn thiện và phát huy hiệu quả của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo hướng đồng bộ, văn minh. Tiến hành đồng bộ việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch, dự báo đi đôi với điều hành chủ động, quyết liệt, sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và tích cực, chủ động trong công tác đối ngoại, xây dựng hình ảnh Bình Dương để thu hút đầu tư; quan tâm tới lợi ích của doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng nâng cao dân trí, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách thu hút người tài để có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và lao động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; quan tâm thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tập trung nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống nhân dân, giảm nghèo, giải quyết việc làm nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ chủ chốt có tầm nhìn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa, đầu tư nông nghiệp đô thị gắn với công nghệ sinh học cao và chuyển giao công nghệ sinh học. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, trong 5 năm tới (2016- 2020), Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện một số chương trình đột phá đó là: Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các công trình mang tính động lực. Gắn kết và khai thác tối đa lợi thế từ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tập trung đầu tư xây dựng khu đô thị mới gắn với nâng cấp, chỉnh trang TP.Thủ Dầu Một và các đô thị vệ tinh Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên theo hướng văn minh, sạch đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các mục tiêu phấn đấu đạt được thời kỳ 2016-2020

Về kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,3%/năm (tương ứng GDP là 13,3%). Cơ cấu kinh tế (GRDP) của tỉnh đến năm 2020: công nghiệp - dịch vụ- nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 63,2% - 26% - 3% - 7,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 8,7%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 142,6 triệu đồng vào năm 2020. Thu ngân sách tăng 8,9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82%. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 7 tỷ đô la Mỹ.

Về xã hội: Đến năm 2020, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 70 - 75%. Tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân đạt 7,5 vào cuối năm 2020. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 27 giường (không tính tuyến xã). Hàng năm giải quyết việc làm 45.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 1%/năm so với đầu năm. Diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2/người. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 100%.

Về môi trường: Đến năm 2020 là tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đạt 100%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ độ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm đạt 57,5%.

Về công tác xây dựng Đảng: Tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu 85% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển được trên 9.500 đảng viên mới.

NHÓM P.V

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter