Ý kiến gửi đến Đại hội XII

Tôi cho rằng, rất cần có hệ thống liên thông giáo dục giữa các trình độ, bậc học.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Đảng ta đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII là: “Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm là: hạ tầng giao thông đồng bộ, có trọng điểm...

Đóng góp ý kiến với Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tôi muốn trao đổi và đề xuất một số nội dung, theo tôi là cốt lõi, đó là chất lượng đội ngũ giáo viên.

Tôi kỳ vọng từng đồng chí Ủy viên Trung ương khóa mới sẽ ra sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hiến kế cho Đảng và Nhà nước kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Quay lên trên free html hit counter