“Làm theo Bác” đã trở thành phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 19-05-2017 | 07:57:54

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta tài sản to lớn và vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách. Thiết thực ghi nhớ công lao của Người, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đẩy mạnh thực hiện. Những kết quả trong việc học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo ra động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

 Thường xuyên học tập, làm theo Bác

Tuy Bác đã đi xa gần 50 năm nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là những tài sản vô giá. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: C.SƠN

Sau ngày Bác mất, đồng chí Lê Duẩn đã thay mặt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”. Sau đó, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện. Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ban hành Chỉ thị số 23-CT/ TW về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”. Năm 2005, Bộ Chính trị khóa IX đã quyết định làm điểm việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị 06- CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/ TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 03-CT/TW đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, có những đóng góp đáng khích lệ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngày 15-5- 2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Bình Dương, những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã được triển khai nghiêm túc, chú trọng vào “làm theo” và đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tại địa phương. Các địa phương, đơn vị đã xây dựng những chuẩn mực đạo đức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sáng tạo nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Việc “Làm theo Bác” đã dần đi vào nề nếp, trở thành phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện được các cấp ủy chú trọng, đặc biệt là giải quyết có hiệu quả những bức xúc nổi cộm được dư luận quan tâm. Qua học tập và làm theo Bác, tại các địa phương, đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong nhân dân xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt xây dựng khu phố, ấp văn hóa, những tấm gương hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung, góp phần tạo sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong xã hội.

Gắn học tập, làm theo Bác với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến rất tích cực trong việc triển khai thực hiện các nội dung cụ thể, đi vào những vấn đề sát sườn của công cuộc đổi mới, đặc biệt là xây dựng lộ trình từ nay đến năm 2020 với các chuyên đề rất cụ thể. Trên phạm vi cả nước đã xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với những việc làm cụ thể, đặc biệt là về việc học tập đạo đức, phong cách của Bác. Trong quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đã coi việc học tập và làm theo Bác là điều kiện để hoàn thiện nhân cách.

Trong năm 2017, Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai thực hiện với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điểm mới của chỉ thị lần này là gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong 1 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW tại Bình Dương tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung.

Đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị là một chủ trương lớn của Đảng. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt nhưng cũng mang tính chất lâu dài, có liên quan mật thiết đến ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; là công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi cá nhân, tập thể, góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Lê Hữu Phước cho biết thêm, chuyên đề năm 2017 là một trong những chuyên đề rất quan trọng trong hệ thống các chuyên đề sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020. Nội dung chuyên đề 2017 gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ rõ 27 biểu hiện của suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, Đảng ta đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình có chỉ rõ phải “xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức”, “hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp này, biện pháp tốt nhất là toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi cấp ủy Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời cũng thông qua đó xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.

Nhớ Bác, hiện nay toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tích cực học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Với Bình Dương, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

CAO SƠN 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter