Chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Cập nhật: 28-02-2020 | 08:35:39

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang ý nghĩa quan trọng. Thực hiện theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo đang tích cực chuẩn bị các nội dung để việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Giáo về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội.

 Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp được Đảng bộ huyện Phú Giáo triển khai sớm bằng nhiều hình thức phong phú

- Thưa ông, đến thời điểm hiện nay, công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp đã được Huyện ủy Phú Giáo thực hiện như thế nào?

- Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngay từ khi có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhanh chóng xây dựng và ban hành Kế hoạch số 142-KH/HU thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội chi, Đảng bộ cấp cơ sở; đồng thời chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương chuẩn bị chu đáo văn kiện, nhân sự và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ủy cũng đã tổ chức thành công đại hội thí điểm tại xã Tân Long và đại hội điểm tại thị trấn Phước Vĩnh, cũng như tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ huyện.

 Đến thời điểm hiện nay, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V đã cơ bản hoàn thành. Báo cáo chính trị của Đảng bộ được xây dựng trên tinh thần đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại..., nhất là 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy và 8 Chương trình mới thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đảng bộ huyện đã xây dựng 3 Chương trình và 9 Kế hoạch thực hiện theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và 3 Chương trình đột phá của huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện đại hội Đảng của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V bảo đảm yêu cầu đề ra. Ban Thường vụ Huyện ùy đã ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội; hướng dẫn nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền đại hội, hình thức trang trí phông sân khấu, bên trong, bên ngoài hội trường đại hội từ huyện đến cơ sở bảo đảm thống nhất và đúng quy định. Tiểu ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V cũng đang chuẩn bị chương trình đại hội, kịch bản điều hành đại hội; nội dung và quy chế làm việc đại hội; diễn văn khai mạc, bế mạc đại hội...

- Xin ông nói rõ thêm về quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy của Ban Thường vụ Huyện ủy?

- Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị bảo đảm về số lượng, cơ cấu hợp lý. Công tác nhân sự cấp ủy được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm trong chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 04-QĐi/TU ngày 29-12- 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và quy định về tiêu chuẩn chức danh do Ban Thường vụ Huyện ủy quy định. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển joa1” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

- Để bảo đảm việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp, đâu là những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện phải tập trung thực hiện, thưa ông?

- Huyện ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/ TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị mình để lãnh đạo và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, huyện đã triển khai có hiệu quả các mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đề ra. Đó là, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với bảo vệ môi trường; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Phú Giáo trở thành huyện nông thôn mới. Đồng thời triển khai thực hiện tốt 3 chương trình đột phá về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020.

Những kết quả phát triển trên của huyện đã củng cố niềm tin của nhân dân huyện nhà với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và niềm phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

- Xin cảm ơn ông!

Ông Nguyễn Văn Rua, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Vĩnh, cho hay thành công của đại hội xuất phát từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng tinh thần đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu. Việc tổ chức thành công đại hội đã đáp ứng được sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thị trấn, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, đồng thời tạo đà thuận lợi cho thị trấn Phước Vĩnh tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội vững chắc và bảo đảm quốc phòng - an ninh trong 5 năm tới.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chuẩn y các kết quả bầu cử của đại hội điểm và đại hội thí điểm huyện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã tiến hành họp để đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm cho các đơn vị, địa phương chuẩn bị tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu cấp ủy hai địa phương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; tổ chức triển khai quán triệt văn kiện và kết quả đại hội; xây dựng chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành để cụ thể hóa nghị quyết và phân công tổ chức thực hiện.

 CAO SƠN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter