Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức luôn được quan tâm

Cập nhật: 14-03-2015 | 08:41:01

Hôm nay (14-3), Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Bình Dương (HQBD) lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) sẽ chính thức khai mạc. Được Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh chọn làm đại hội điểm, Đảng ủy Cục HQBD đã chuẩn bị chu đáo các mặt công tác chuẩn bị đại hội. Nói về công tác chuẩn bị đại hội, ông Nguyễn Phước Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HQBD (ảnh) cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/ TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ Cục HQBD được sự chỉ đạo của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh chọn làm đại hội điểm theo Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 14-10-2014. Do đó, Đảng ủy Cục HQBD đã khẩn trương tiến hành thực hiện các bước chuẩn bị từ rất sớm.

- Thưa ông, ông có thể cho biết về công tác chuẩn bị đại hội được Đảng ủy Cục HQBD tiến hành như thế nào, nhất là về công tác nhân sự, văn kiện đại hội?

- Về công tác chuẩn bị, Đảng ủy Cục HQBD đã ban hành Kế hoạch số 181-KH/ĐUHQ ngày 5-12-2014 về việc triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục HQBD lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020). Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ từng tiểu ban để chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ V, gồm: Tiểu ban soạn thảo văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban tổ chức đại hội theo các Quyết định số 182, 183, 184-QĐ/ĐUHQ ngày 5-12-2014; thường xuyên xin ý kiến BTV Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh trong công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện.

Về công tác triển khai, Tiểu ban nhân sự gồm các đồng chí trong BTV Đảng ủy đã tiến hành rà soát và thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình và đi đến thống nhất phương án nhân sự của BCH Đảng bộ, BTV để trình ra Đại hội Đảng bộ Cục HQBD lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) và được thông qua BTV Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh. Trong quá trình triển khai luôn bảo đảm phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; công tác nhân sự bảo đảm tăng cường đoàn kết, lựa chọn những đồng chí có năng lực lãnh đạo, phẩm chất, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý tại từng đơn vị để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Tiểu ban văn kiện đã chuẩn bị đầy đủ các dự thảo báo cáo, gồm: Báo cáo chính trị của Đảng bộ đã đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các đoàn thể trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo kiểm điểm Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và lộ trình, biện pháp khắc phục. Sau soạn thảo báo cáo, Tiểu ban văn kiện đã lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể Đảng bộ, các chi bộ, đảng viên và 2 tổ chức đoàn thể trong đơn vị, cũng như những đóng góp của BTV Đảng ủy khối để Dự thảo báo cáo được hoàn thiện. Đến nay, Đảng ủy Cục HQBD đã hoàn tất các khâu theo đúng quy định, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục HQBD lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra thành công tốt đẹp.

 Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu Ảnh: H.VĂN

- Trong công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục HQBD đã thực hiện đạt những kết quả như thế nào, thưa ông?

- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV (nhiệm kỳ 2010-2015), Đảng bộ Cục HQBD luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt. BTV Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh; luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo từ nội dung, hình thức và giải pháp thực hiện; thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hàng năm, đều xác định nhiệm vụ trọng tâm xây dựng chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu từng năm.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm, 100% đảng viên được quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. BTV Đảng ủy cục chỉ đạo luôn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trong hành động của cấp ủy Đảng, nhất là đồng chí đứng đầu cấp ủy. Qua phân loại hàng năm, kết quả 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 70 đảng viên mới, đạt 117% chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ cục đề ra.

BCH Đảng bộ Cục HQBD luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC, chỉ đạo các đoàn thể tích cực tham gia hoạt động từ thiện, vận động cán bộ công chức đóng góp ngày lương cho các hoạt động xã hội hàng năm, ủng hộ 3 căn nhà đại đoàn kết, tình thương (đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ trước đề ra). Để đạt được những nhiệm vụ chính trị đề ra là nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn của Tỉnh ủy, Đảng ủy cấp trên, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, có sự đoàn kết, thống nhất trong BCH, BTV Đảng ủy Cục HQBD trong triển khai, điều hành theo Quy chế của Đảng bộ đề ra.

- Thưa ông, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục HQBD đã lãnh đạo thực hiện đạt kết quả nổi bật những nhiệm vụ chuyên môn gì?

Danh sách đề cử Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Cục HQBD nhiệm kỳ 2015-2020 được cấp ủy đương nhiệm giới thiệu gồm 17 đồng chí, chiếm số dư 13,33%. Danh sách đề cử BTV Đảng ủy Cục HQBD nhiệm kỳ 2015- 2020 được cấp ủy đương nhiệm giới thiệu 6 đồng chí, chiếm số dư 16,70%. Trong đó danh sách cấp ủy đương nhiệm tái cử có 11 đồng chí, danh sách ngoài cấp ủy tham gia ứng cử có 6 đồng chí nằm trong quy hoạch. Trong BCH, tỷ lệ đảng viên trẻ dưới 40 tuổi chiếm 33%, nữ chiếm 13%, BTV tỷ lệ đảng viên trẻ dưới 40 tuổi chiếm 20%, nữ chiếm 20%.

- Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục HQBD đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều thành quả nổi bật trong công tác chuyên môn, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ năm 2010- 2014. Cụ thể là những kết quả thực hiện cải cách TTHC, hiện đại hóa hải quan, tiếp tục tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn. Theo số liệu thống kê từ ngày 14-4-2014 đến ngày 31-12-2014 trên hệ thống VNACCS/ VCIS, toàn Cục HQBD đã làm thủ tục cho 691.003 tờ khai của 3.813 DN (trong đó 2.052 DN trong tỉnh và 1.761 DN ngoài tỉnh), kim ngạch XNK đạt trên 24 tỷ USD (XK: 13,5 tỷ USD, NK: 10,6 tỷ USD). Năm 2014, cùng với quá trình triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, toàn cục đã làm thủ tục cho 946.194 tờ khai.

Nếu như tổng kim ngạch XNK đạt được năm 2010 là hơn 17 tỷ USD và đến năm 2014, con số tăng lên là 33,12 tỷ USD. Qua đó cho thấy sức hút của tỉnh Bình Dương cũng như việc làm thủ tục hải quan của Cục HQBD tăng lên nhanh chóng sau 5 năm, năm 2014 kim ngạch XNK tăng gấp gần 2 lần so với năm 2010. Một con số khác cho thấy Cục HQBD đã thực tốt việc hỗ trợ DN, xem DN là bạn đồng hành. Cụ thể là năm 2005, số lượng DN làm thủ tục hải quan tại Bình Dương là 1.388 DN, đến năm 2014 con số này là 4.109 DN. Qua đó cho thấy số lượng DN đầu tư và làm thủ tục hải quan tại Bình Dương tăng lên gần 4 lần so với năm 2005.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và các nhiệm vụ khác, Đảng ủy Cục HQBD đã chỉ đạo rất tốt cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ. Số thu của Cục HQBD năm 2010 là 7.471 tỷ đồng thì đến năm 2013 thu đạt 10.061 tỷ đồng (có số thu xăng dầu). Riêng số thu nộp ngân sách năm 2014 (tính đến ngày 31-12-2014) là 9.836 tỷ đồng, đạt 107,50% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (9.150 tỷ đồng) và đạt 109,30% so với chỉ tiêu UBND tỉnh (9.000 tỷ đồng), tăng 19,24% so với cùng kỳ năm 2013 (nếu loại trừ số thu xăng dầu). Số thu thuế nộp ngân sách trong 5 năm (2010-2014) đạt 43.152 tỷ đồng và đã đạt mục tiêu cho nhiệm kỳ tới có số thu hàng năm trên 10.000 tỷ đồng.

- Xin cảm ơn ông! Xin chúc đại hội thành công tốt đẹp!

 

 HỒ VĂN (thực hiện)

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter