"Củng cố niềm tin của dân đối với Đảng và chế độ"

Cập nhật: 17-01-2013 | 00:00:00

  Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghịChiều 17-1, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, từ thực tiễn công tác, nhiều ý kiến tham luận đã phản ánh những cách làm hay, hiệu quả trong công tác dân vận của Đảng; chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà ngành dân vận đã đạt được trong năm qua. Ban Dân vận các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngành dân vận đẩy mạnh các phong trào: Thi đua “Dân vận khéo,” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,” “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới;" tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó đã tạo được không khí dân chủ hơn và sự đồng thuận trong xã hội, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước tốt hơn.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ, công tác dân vận cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm đầu tư thỏa đáng cho công tác dân vận. Công tác tham mưu, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết về công tác vận động quần chúng, thực hiện Quy chế dân chủ ở một số bộ, ngành, địa phương hiệu quả chưa cao. Chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng phù hợp trong tình hình mới. Việc phối hợp trong các lực lượng làm công tác dân vận của hệ thống chính trị chưa hiệu quả, đồng bộ.

Gợi mở những vấn đề trọng tâm mà ngành Dân vận cần tập trung thực hiện, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận của Đảng.

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Xác định nhiệm vụ công tác dân vận có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, yếu tố quyết định trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tinh thần, trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện công tác dân vận.

Ngành kết hợp thật tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.”

Tới đây, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) sẽ bàn và ra Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình mới”, vì vậy, công tác trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội,” “Quy định về cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.”

Trong đó, công tác dân vận phải hướng mạnh vào tham gia xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động, tập hợp quần chúng. Công tác dân vận phải thực hiện tốt phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân,” “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.”

Từ đó hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt và tổng hợp “trúng,” “đúng” tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân để tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, nhất là các vấn đề có ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập.

Ngành chú trọng và thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức việc lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngành đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo với công tác dân vận; cần xác định rõ công tác dân vận là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, có liên quan đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước; chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương  Hà Thị Khiết  nhấn mạnh những kết quả đạt được năm 2012; tiếp tục khẳng định vai trò trọng của công tác dân vận trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giữ vững và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước vì sự phát triển ổn định của đất nước.

Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành dân vận cần bám sát những định hướng về công tác dân vận của Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết XI của Đảng về công tác dân vận, tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2013.

Mỗi cán bộ dân vận của Đảng và của cả hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, đổi mới phong cách chỉ đạo theo hướng bám sát cơ sở, gần dân hơn, hiểu dân hơn, tin dân, học dân và dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter