Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Kiên định, sáng tạo đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Cập nhật: 07-02-2021 | 17:19:58

Bác Hồ kính yêu đã từng nói:“Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Qua 13 kỳ đại hội, Đảng ta đã luôn quán triệt tư tưởng ấy của Người, mỗi kỳ đại hội là một lần đất nước và dân tộc Việt Nam lại có thêm một mùa xuân tươi thắm...

Đại hội XIII của Đảng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trước thềm Xuân Tân Sửu 2021, đúng vào dịp kỷ niệm Đảng ta tròn 91 tuổi. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, cán bộ đảng viên và nhân dân đã hướng về đại hội với rất nhiều niềm tin và sự kỳ vọng. Đại hội đã xác định, trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷXXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực phát triển chung của thế giới, Đảng ta cũng xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ khóa XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới. Cụ thể là, đến năm 2025 đất nước ta là nước đang phát triển có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tại đại hội, các đại biểu đều thống nhất, đánh giá cao các văn kiện đại hội đã bao quát được tất cả các lĩnh vực kinh tế - xãhội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao vịthế đất nước. Văn kiện đại hội đã thể hiện tầm nhìn, niềm tin, khát vọng của Đảng, của dân tộc; khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, lấy dân tộc, nhân dân làm điểm nhấn, tất cả vì hạnh phúc nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi trao đổi với phóng viên bên hành lang đại hội, đã bày tỏ sự thống nhất cao với mục tiêu tổng quát của đại hội; đồng thời cho rằng, nội dung văn kiện Đại hội XIII cho thấy trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng ta đều đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước.

Có thể nói, không chỉcác đại biểu mà toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đều rất kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong văn kiện vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục xây dựng bộ máy của hệthống chính trị trong sạch, vững mạnh để tổchức triển khai thực hiện thành công các nội dung của văn kiện, đưa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII đi vào cuộc sống.

Thực tiễn đã chứng minh: Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xãhội vàcon đường đi lên chủnghĩa xãhội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện vàtừng bước được hiện thực hóa. Đất nước ta đãđạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế vàuy tín quốc tế như ngày nay”…

Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin rằng, với ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra sẽ được hiện thực hóa để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới, phồn vinh, hạnh phúc.

 Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương có 20 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu Trung ương, đại diện cho hơn 48.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tại đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã thảo luận sôi nổi, có nhiều đóng góp xuất phát từ thực tiễn, góp phần vào thành công chung của đại hội.

ĐÀM THANH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter