Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Cập nhật: 09-11-2018 | 08:21:34

 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn 2016-2020” là một trong những chương trình đột phá của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua gần 2 năm thực hiện chương trình, công ty đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, phục vụ hiệu quả quá trình phát triển công ty.

Đồng chí Nguyễn Hữu Từ (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao thưởng cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành kế hoạch năm 2017

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: Phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới công nghệ; nâng cao chất lượng, hạ giá thành và đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; ổn định bộ máy quản lý, bảo đảm việc làm, đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; gắn việc phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh; duy trì và phát huy tốt mối quan hệ với địa phương. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh toàn diện. Theo đó, mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2015-2020 đề ra là sản lượng khai thác đạt 162.080 tấn, năng suất bình quân từ 1,5 tấn/ha trở lên; tiêu thụ 162.080 tấn, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu đạt từ 80% trở lên; trồng mới tái canh gần 9.900 ha, tiền lương bình quân 4 triệu đồng/người/tháng trở lên; phấn đấu kết nạp 300 đảng viên mới; 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ công ty hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó, Đảng ủy công ty đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty luôn là một nhiệm vụ xuyên suốt, có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển bền vững của công ty. Đặc biệt, tại đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIII, trong phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Đảng bộ công ty cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các đoàn thể và trong công nhân lao động. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kế thừa, bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ…

Căn cứ Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 9-8-2016 của Tỉnh ủy và kết quả 5 năm triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng giai đoạn 2011-2015”, cũng như tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIII, Đảng ủy công ty đã xây dựng Chương trình hành động số 25-CTr/ĐU về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn 2016-2020” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý; tạo nguồn cán bộ trẻ để chủ động bổ sung cho nhu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý của công ty. Đồng thời, xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề phù hợp với từng lĩnh vực, từng ngành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở chương trình hành động, Đảng ủy công ty xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng hàng năm và giai đoạn 2016-2020 cụ thể theo từng ngành nghề đào tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn tại công ty. Hàng năm, công ty đều cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức cho CB,CNV, nhất là việc tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo quản lý về xây dựng và quản trị chiến lược, kỹ năng lãnh đạo quản lý, quản lý dự án đầu tư...; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên nghiệp vụ về nghiệp vụ tài chính, pháp lý, đấu thầu, xuất nhập khẩu, quản lý lao động tiền lương, quản lý chất lượng, công nghệ chế biến, ứng dụng công nghệ, sản phẩm mới, tự động hóa sản xuất, công nghệ xanh tiết kiệm năng lượng, công nghệ môi trường... Từ năm 2016 đến nay, công ty đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng trên 2.600 lượt người.

Bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn

Bên cạnh việc đào tạo về chuyên môn, Đảng ủy công ty rất quan tâm đến việc bồi dưỡng về lý luận chính trị đối với các cán bộ, quản lý các cấp nhằm bảo đảm tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác phát triển Đảng, đồng thời tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu và chiến lược phát triển của công ty. Từ sau đại hội khóa XIII đến nay, Đảng ủy công ty đã cử 10 cán bộ tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, tại chức; phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp trung cấp chính trị cho 92 đồng chí cán bộ trẻ, cán bộ dự nguồn tham gia học tập tại công ty; tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho 317 cán bộ cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra; tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 327 quần chúng ưu tú và 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 207 đảng viên mới.

Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, hiện công ty có 18 cán bộ nhân viên có trình độ sau đại học, chiếm tỷ lệ 0,3%; 732 người có trình độ đại học và cao đẳng, chiếm tỷ lệ 12%. Trình độ cử nhân chính trị có 5 người, chiếm tỷ lệ 0,8%; trình độ cao cấp lý luận chính trị có 84 người, chiếm tỷ lệ 1,33%; trung cấp lý luận chính trị có 240 người, chiếm tỷ lệ 3,8% (so với tổng số công nhân lao động hiện có của công ty). Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý không ngừng được củng cố, phát triển và trưởng thành về nhiều mặt; trình độ đạt chuẩn tiếp tục được nâng lên. Mặt khác, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 50-NQ/ĐU về công tác đánh giá cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty giai đoạn 2017- 2020 và những năm tiếp theo nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nói về chất lượng đội ngũ cán bộ ở công ty, đồng chí Lê Thanh Hưng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cho biết, phần lớn cán bộ chủ chốt công ty và cơ sở đều bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; được cơ cấu hợp lý phù hợp với từng cơ quan, tổ chức và đơn vị. Hầu hết cán bộ đều thể hiện bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, có năng lực và uy tín, biết vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, nêu cao tính năng động, gương mẫu trong công việc, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, có khả năng đoàn kết, quy tụ công nhân lao động, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ, quản lý được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng và cơ cấu ngày càng hợp lý hơn. Bên cạnh đó, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trên một số lĩnh vực tăng khá. Cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có kiến thức, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của công ty.

Với những kết quả đạt được trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở công ty thời gian qua, chắc chắn sẽ là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng công ty ngày càng phát triển toàn diện hơn, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của công ty.

Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, hiện công ty có 18 cán bộ nhân viên có trình độ sau đại học, chiếm tỷ lệ 0,3%; 732 người có trình độ đại học và cao đẳng, chiếm tỷ lệ 12%. Trình độ cử nhân chính trị có 5 người, chiếm tỷ lệ 0,8%; trình độ cao cấp lý luận chính trị có 84 người, chiếm tỷ lệ 1,33%; trung cấp lý luận chính trị có 240 người, chiếm tỷ lệ 3,8% so với tổng số công nhân lao động hiện có của công ty.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter