Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Cập nhật: 16-04-2012 | 00:00:00

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa to lớn, quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay. Nhân dịp này phóng viên Báo Bình Dương đã phỏng vấn ông Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số định hướng thông tin tuyên truyền đối với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trên địa bàn tỉnh.

 

- Xin ông cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có những định hướng công tác tư tưởng và thông tin tuyên truyền như thế nào trong việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4?

- Thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 12-3-2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra một số nội dung định hướng công tác tư tưởng và thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những nội dung về định hướng công tác tư tưởng phải khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong hơn 80 năm qua; kết quả và thành tựu của công tác xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay. Làm rõ bối cảnh, nguyên nhân, những yêu cầu cấp bách đặt ra đòi hỏi phải ban hành nghị quyết để xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong tình hình hiện nay.

Nêu bật 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra, tập trung tuyên truyền 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc hệ trọng, vì thế các giải pháp phải đồng bộ, toàn diện, kiên trì, không nôn nóng, thận trọng, nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao; xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Phổ biến, quán triệt phương châm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết là nhìn thẳng vào vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh, đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi. Thực hiện các giải pháp bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp “xây với chống”, “chống với xây”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, các quy định của pháp luật; dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện nghị quyết của các tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, kể cả người đương chức và người đã nghỉ hưu. Các cấp ủy Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu làm trước để mọi người noi theo. Triển khai thực hiện giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên theo dõi nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong xã hội, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy xử lý, giải quyết.

Các phương tiện thông tin đại chúng cần bám sát nội dung, tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4, chỉ thị và kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu nghị quyết. Việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết ở các cấp, tổ chức Đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, ở cán bộ, đảng viên. Phản ánh sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nghị quyết và sự quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong học tập và thực hiện nghị quyết, đồng thời uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả.

Gắn việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 2 về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI.

- Riêng việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 cần tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa ông?

- Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ đều xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời khi Trung ương ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW về “Một số giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xác định là 1 trong 5 giải pháp thuộc nhóm giải pháp về công tác tư tưởng để thực hiện nghị quyết. Vì vậy, trong quá trình thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả với những nội dung sau:

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, Đảng bộ; liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm ở từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Ban thường vụ các cấp ủy và đồng chí bí thư xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ hàng tháng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, đồng chí bí thư trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ nơi mình sinh hoạt. Cuối năm lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân, tập thể.

Ở từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, ban lãnh đạo, đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng viên bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu, điển hình, thực hiện chỉ thị có sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

- Xin cảm ơn ông!

ĐÌNH HẬU (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter