Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Ban Đối ngoại TW

Cập nhật: 01-11-2014 | 16:17:00

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 1/11 tại Hà Nội, Ban Đối Ngoại Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống (1/11/1949-1/11/2014).

Dự buổi gặp mặt có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các vị nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội, cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên chức của Ban Đối ngoại Trung ương.

Thay mặt các thế hệ cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, Bác Hồ; cảm ơn sự giúp đỡ, phối hợp của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước, các tổ chức nhân dân, bạn bè quốc tế dành sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để Ban Đối ngoại Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Hoàng Bình Quân ôn lại truyền thống 65 năm qua, từ Phòng Lào-Miên Trung ương ban đầu đến Ban Đối ngoại Trung ương ngày nay là một quá trình xây dựng và trưởng thành của Ban Đối ngoại Trung ương.

Nhiều thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại của Đảng đã phấn đấu không biết mệt mỏi, có những đóng góp hết sức quan trọng vào sự nghiệp đối ngoại nói riêng và sự nghiệp cách mạng nói chung của Đảng và đất nước.

65 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành thông qua thực tiễn đấu tranh, hoạt động đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng đã để lại nhiều bài học lớn vô cùng quý báu. Đó là bài học về “dĩ bất biến, ứng vạn biến,” phát huy sức mạnh tổng hợp gồm sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh vật chất và tinh thần, sự phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại với kinh tế, quốc phòng và an ninh, giữa đối nội và đối ngoại.

Bài học về phát huy độc lập tự chủ trong quá trình mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; kết hợp nhuần nhuyễn hợp tác và đấu tranh trên tinh thần “thêm bạn, bớt thù,” xử lý hài hòa lợi ích quốc gia với đoàn kết quốc tế.

Với những thành tích đã đạt được, Ban Đối ngoại Trung ương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng (2003) và được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Huân chương Itxala hạng nhất (2003); 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; 11 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 16 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 21 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 47 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động.

Nhân dịp này, ông Hoàng Bình Quân khẳng định, toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Đối ngoại Trung ương không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để có “bản lĩnh vững vàng, hiểu biết sâu rộng, chuyên môn tinh thông và phong cách chuyên nghiệp” và “tuyệt đối trung thành-đoàn kết-tận dụng-sáng tạo-cẩn trọng” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng, các tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Ban Đối ngoại Trung ương nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định, trong quá trình cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, đánh giá cao vị trí, vai trò của công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cùng với các cơ quan đối ngoại Nhà nước, Ban Đối ngoại Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tranh thủ được sự giúp đỡ to lớn, hiệu qủa của các nước xã hội chủ nghĩa; sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và bạn bè quốc tế, tạo nên mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta, góp phần quan trọng đưa các cuộc kháng chiến cứu nước đến thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, Ban Đối ngoại Trung ương đã tích cực tham gia xây dựng và triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác, chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần tạo cơ sở, nền tảng chính trị thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, định hướng cho đối ngoại nhân dân.

Quan hệ đối ngoại nói chung và đối ngoại Đảng nói riêng đã tiếp tục có bước phát triển, mở rộng đáng kể theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời tăng cường chiều sâu với các đối tác quan trọng, chủ động tham gia các diễn dàn đa phương chính đảng đồng thời góp phần thiết thực trong xử lý quan hệ với nhiều đối tác quan trọng, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt nam trên trường quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định, những hoạt động đối ngoại tài tình của Đảng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự sáng tạo nhạy bén của Đảng ta-của đường lối ngoại giao Hồ Chí Minh đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và dân tộc ta vào sự nghiệp ngoại giao của nước nhà. Những đóng góp, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Đối ngoại Trung ương đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang có những thuận lợi rất cơ bản từ những thành tựu to lớn đã đạt được qua gần 30 năm đổi mới và 25 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...

Để đảm bảo phát huy cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, cần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác đối ngoại trong thời gian tới vẫn là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị, Ban Đối ngoại Trung ương cần triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Đảng, của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân , cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; đưa quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu ổn định và bền vững; giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế đất nước.

Ban Đối ngoại Trung ương cần nêu cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đối ngoại; giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của hệ thống chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế...

Ban Đối ngoại Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương làm tốt nhiệm vụ được giao, tập trung kiện toàn bộ máy, làm tốt công tác quy hoạch đào tạo cán bộ vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trước mắt, vừa đáp úng yêu cầu cán bộ lâu dài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đối ngoại Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên làm công tác đối ngoại Đảng cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết sâu rộng về tình hình trong và ngoài nước; cần không ngừng rèn luyện, học tập phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, nắm vững đường lối chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước để vận dụng đúng đắn, linh hoạt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Lê Hồng Anh bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống tốt đẹp trong 65 năm qua, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Trung ương Đảng giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước, góp phần vào sự nghiệp chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương đã cùng nhau ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Ban Đối ngoại Trung ương; cùng chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm, kinh nghiệm trong những năm tháng làm công tác đối ngoại của Đảng ./. 

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter