Học tập, làm theo Bác: Thấm sâu vào đời sống xã hội

Cập nhật: 14-09-2020 | 08:34:16

Mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thể hiện được sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; là cơ sở, động lực và nền tảng, tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Trên cơ sở đặc điểm tình hình của tỉnh và nội dung chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị theo đúng hướng dẫn của Trung ương và gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Mô hình chủ đạo “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm” được nhân rộng. Qua đó, các cấp ủy đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở; các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể căn cứ vào đặc điểm tình hình, điều kiện của từng địa phương, đơn vị để xây dựng mô hình chung cho địa phương, đơn vị.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu từng cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải kết hợp một cách sáng tạo, có hiệu quả việc học tập và làm theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của cả nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2020 để xây dựng kế hoạch “Làm theo Bác” nhằm tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), quy định về “Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp”. Từng đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ nội dung chuyên đề, liên hệ bản thân để chọn một số nội dung cụ thể xây dựng cam kết “Làm theo Bác” nhằm tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, các cấp ủy đều xây dựng kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm sát với nội dung chuyên đề và sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề để học tập, thảo luận. Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 114-KL/ TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”…

Nhân rộng điển hình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương. Bác từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhận thức điều đó, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã từng bước nâng cao hiệu quả của việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, “làm tốt nhiều hơn nói”… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Định kỳ hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), Tỉnh ủy và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác biểu dương, khen thưởng được các cấp ủy Đảng xem trọng và xác định biểu dương, khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng hoàn cảnh và phải kịp thời, góp phần tạo thêm động lực, tạo thêm sức lan tỏa thúc đẩy phong trào học tập, làm theo Bác thêm rộng khắp trong Đảng và trong xã hội.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, xuất sắc với nhiều cách làm hay, mô hình mới góp phần tích cực trong việc xây dựng đạo đức xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, quốc phòng - an ninh luôn giữ vững, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh, là nội lực quan trọng để xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. q

Việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, xuất sắc với nhiều cách làm hay, mô hình mới góp phần tích cực trong việc xây dựng đạo đức xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, quốc phòng - an ninh luôn giữ vững, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh, là nội lực quan trọng để xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter