CHÍNH TRỊ

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Cập nhật ngày: 11/11/2011 08:05:26
Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trọng tâm CCHC trong giai đoạn 10 năm tới là cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Một trong các trọng tâm của chương trình là cải cách thể chế, trong đó, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Tiếp tục đổi mới thể chế về doanh nghiệp Nhà nước mà trọng tâm là xác định rõ vai trò quản lý của Nhà nước với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước; tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước với chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn Nhà nước.
Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng và về quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước 10 năm được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2011-2015); giai đoạn 2 (2016-2020).

Theo chinhphu.vn