GÓP Ý XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Tâm đắc, kỳ vọng với Nghị quyết Trung ương 4

Cập nhật ngày: 03/04/2012 08:19:41

Chiến đấu dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng hơn 50 năm, chưa kể một thời chưa được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đã không biết bao nhiêu lần tôi được học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng. Lần nào cũng vậy, cũng thấy những điều nêu trong nghị quyết là đúng đắn, sáng suốt, kịp thời giải quyết những tình hình thực tế đang là vấn đề cấp bách rất gai góc, hóc hiểm, phức tạp phát sinh từ những tác động khách quan, chủ quan, thời gian qua, đáp ứng những đòi hỏi thực tế và chính xác của quần chúng, ổn định tình hình và đưa đất nước đi lên, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 
Lãnh đạo chủ chốt tỉnh nghe phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

Xây dựng Đảng là then chốt quan trọng và cấp bách

Nhờ những nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương, của các cấp ủy mà tôi giữ được niềm tin, giữ được ý chí phấn đấu của một đảng viên trong suốt cuộc đời đi theo Đảng. Tôi không thể nào quên khi Nghị quyết 15 của BCH Trung ương (khóa II) ra đời vào năm 1959. Trong chống Mỹ cứu nước, nghị quyết đáp ứng được những đòi hỏi bức xúc, giải tỏa được bế tắc của cuộc đấu tranh chính trị đơn thuần chỉ có huề không có thắng hoặc thua, mở ra một thời kỳ mới: Đấu tranh chính trị, vũ trang kết hợp, tiến lên đồng khởi, xây dựng lực lượng, từng bước chiến thắng kẻ thù để có ngày 30-4-1975 toàn thắng.

Rồi sau đó, hậu quả của chiến tranh, cùng với cái nghèo cố hữu và việc chậm cải tiến chế độ bao cấp trong chiến tranh đã tạo nên cái khó khăn trong tổ chức đời sống: “Sản xuất chậm phát sinh, năng suất, chất lượng, hiệu quả giảm sút, hàng hóa khan hiếm, đời sống khó khăn, tiêu cực phát triển, đạo đức từng bộ phận bị suy thoái, kỷ cương lỏng lẻo, mỗi năm có hàng vạn người dân đến tuổi lao động chờ việc làm, người ăn tăng lên. Người làm ra của cải không đáp ứng được” (Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đại biểu lần thứ V). Từ thực tế, BCH Trung ương đã tổng kết và đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết giảm ách tắc nhưng phải đến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) - Đại hội đổi mới đất nước, mới thật sự giải tỏa những ách tắc, đưa đất nước vượt qua cơn khủng hoảng ngàn cân treo sợi tóc. Và từ đó, công cuộc đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt đất nước cho đến ngày nay. Tuy nhiên, trên đường tiến triển không phải đã dễ dàng, suôn sẻ, mỗi lần có những phát sinh không thuận buồm xuôi gió là Đảng lại phải có nghị quyết mới. Trong đó vấn đề xây dựng Đảng được đặt lên hàng đầu và xuyên suốt tiến trình lịch sử. Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, BCH Trung ương đã đề cập một số nhiệm vụ xây dựng Đảng nhằm bảo đảm thực hiện nghị quyết đại hội. Đó là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VII về nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã nhấn mạnh 4 nguy cơ của Đảng, Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5 khóa VIII ra nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Là nghị quyết chuyên đề về văn hóa nhưng vấn đề cốt lõi là xây dựng con người, chống lại những suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, chống những hiện tượng tha hóa, nhức nhối đáng lo ngại có thể dẫn đến những nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Hội nghị BCH Trung ương 6 lần II (khóa VIII) nêu một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương (khóa VIII) phục vụ bước hai cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra 9 giải pháp về xây dựng Đảng. Bộ Chính trị khóa X đã chỉ đạo thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng nhằm mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh.

Tâm đắc, tin tưởng, kỳ vọng vào Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

Nhìn lại từ sau Đại hội VI đổi mới đất nước của Đảng, BCH Trung ương đã liên tục đề cập đến vấn đề xây dựng Đảng, coi đó là vấn đề quan trọng, cấp bách. Bởi có xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mới phát huy được vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, mới lãnh đạo được sự nghiệp phát triển của đất nước. Công tác xây dựng Đảng là công việc thường xuyên, then chốt, là quy luật phát triển của Đảng. Lần này, Đảng đã bắt mạch đúng, đã nhìn rõ hơn đã thấy rõ hơn, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự kỷ cương xã hội); Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, để thực hiện sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn này#” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X).

Qua 25 năm đổi mới những vấn đề xây dựng Đảng liên tục được đặt ra đã đưa đất nước đạt đến những thành tựu vô cùng to lớn. Cuộc tấn công vào nghèo nàn, lạc hậu đã bắt đầu với nhịp độ thần tốc. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã bắt đầu thắng lợi rực rỡ chưa từng có. Để đến năm 2020 đạt được mục tiêu đầu tiên, đất nước trở thành một nước công nghiệp. Nhưng trước những thực tế mặt trái của sự phát triển kinh tế, văn hóa, hội nhập không phải đã khắc phục được nguy cơ về sự suy thoái, biến chất, trước hết là thoái hóa đạo đức, lối sống, gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, từ đó dẫn đến sự nghiêm trọng, nhiều khi suy thoái biến chất về tư tưởng chính trị, đi lệch, đi chệch hướng XHCN của đội ngũ cán bộ. Đó là mảnh đất màu mỡ cho nguy cơ diễn biến hòa bình lật đổ chế độ của các thế lực thù địch.

Sinh hoạt Đảng ở cơ sở nhiều lúc tôi nhận thấy diễn biến hòa bình không phải là từ các thế lực thù địch mà từ thực tế cuộc sống “tự diễn biến”. Từ sự thoái hóa biến chất của Đảng nên có người trước đây là đảng viên, là cán bộ lãnh đạo một cơ quan cấp tỉnh nay nghỉ hưu, mặc dù còn khỏe mạnh nhưng bỏ Đảng. Không sinh hoạt đoàn thể dù chỉ là sinh hoạt Chi hội Người cao tuổi ở khu phố. Trong tốp này có người ăn nói thô lỗ, khoác lác vỗ ngực xưng ta, chê hết cán bộ này đến cán bộ khác, làm cho quần chúng giảm niềm tin vào đội ngũ kế thừa đang năng động, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực công tác. Những trường hợp đó trở thành tiêu điểm đi vào bàn tiệc, sau cúng kính tiên linh. Ở bàn tiệc, “rượu vào lời ra”, “ca ngợi” những ông cán bộ này, cán bộ kia giàu lên quá sức. Đi ra đi vào “kín cổng cao tường”, xa dân ngàn dặm. Những sự nhũng nhiễu của cảnh sát giao thông chặn đường lấy tiền bỏ túi... Sự bàn tán sôi nổi ấy không ai biết được chính xác, không ai bắt được quả tang, không ai đấu tranh, phản biện, nên trên bàn tiệc cứ thế râm ran. Một kiểu tuyên truyền miệng rỉ tai rất lợi hại. Dưới thời chống Mỹ, Đảng lợi dụng hình thức tuyên truyền miệng rỉ tai đã thắng cả một bộ máy thông tin tuyên truyền có hệ thống, đầy đủ phương tiện nghe nhìn, cổ động rầm rộ của kẻ thù. Biết bao nhiêu chuyện cụ thể để nói lên những điều thoái hóa biến chất trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, trên lĩnh vực đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, đã tồn tại, đã từng thách thức trước dư luận, thách thức qua nhiều nhiệm kỳ, qua nhiều nghị quyết làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Đến hôm nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nắm bắt đầy đủ tình hình thực tế, đề ra những nội dung thiết thực vừa cấp bách vừa lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, những giải pháp, xác định trách nhiệm của các cấp và cách tiến hành để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tôi tin tưởng, hy vọng các giải pháp đồng thời, đồng bộ làm chuyển biến được ý thức cách mạng, tu dưỡng rèn luyện của từng cán bộ đảng viên từ trên cao đến cơ sở từ nội bộ Đảng ra quần chúng, tạo thành một cao trào cách mạng, đặt nền móng cho sự phát triển không ngừng như Nghị quyết 15 của BCH Trung ương khóa II năm 1959 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986.

Tâm đắc, tin tưởng, hy vọng.

NGUYỄN HUỲNH