Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020:

Phát huy tối đa mọi nguồn lực, đưa Bắc Tân Uyên trở thành một đô thị sinh thái

Cập nhật: 18-08-2015 | 08:07:34

Hôm nay (18-8), Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. ĐH lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên, là bước ngoặt để toàn Đảng bộ quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới (NTM); tạo nền tảng để huyện Bắc Tân Uyên sớm trở thành đô thị sinh thái của thành phố Bình Dương trong tương lai.

 Phát huy tiềm năng, lợi thế

Mảnh đất chiến khu đầy bom đạn năm xưa nay đang trở thành vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp và giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Tân Uyên. Tính đến cuối tháng 6-2015, đất sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 80% diện tích đất tự nhiên của huyện; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.898 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,6% trong cơ cấu kinh tế; giá trị sản xuất bình quân đạt 65 triệu đồng/ ha/năm; riêng giá trị sản xuất của vùng cây ăn trái có múi đạt trung bình gần 1 tỷ đồng/ha/ năm. Về lĩnh vực trồng trọt, huyện đã hình thành khá rõ nét những vùng chuyên canh như cây cao su tập trung ở địa bàn các xã có địa hình cao, vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung ở các địa bàn dọc theo sông Bé và sông Đồng Nai; ngoài ra còn có các loại cây trồng khác như hoa màu, lúa… chiếm một phần nhỏ diện tích. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi tiếp tục là thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện. Đến hết tháng 6-2015, toàn huyện có tổng đàn heo khoảng 60.000 con, gia cầm 1,7 triệu con; đàn trâu, bò 2.000 con; giá trị sản xuất đạt 251 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đã từng bước hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các trang trại chăn nuôi lớn, tập trung theo đúng quy hoạch, áp dụng phương pháp kỹ thuật mới mang lại hiệu quả kinh tế cao đã góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy nhanh hơn quá trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tập thể tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Trên địa bàn huyện có 9 hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; có 109 trang trại, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, tổng thu bình quân 1 trang trại đạt 3 tỷ đồng/năm.

Lễ công bố thành lập huyện Bắc Tân Uyên. Ảnh: Q.CHIẾN

Đánh giá một cách tổng quát, toàn diện thực trạng sau khi thành lập huyện và sau một năm nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đến nay huyện đã được những kết quả khá quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và đời sống nhân dân ổn định, có bước phát triển. Huyện đã tập trung triển khai được một số dự án về hạ tầng kinh tế - xã hội, giải quyết nhu cầu bức xúc trước mắt và tạo tiền đề phát triển trong thời gian tới; thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng đề ra từ ngày thành lập huyện, đặc biệt là chỉ tiêu giảm nghèo đạt 120%, chỉ tiêu thu ngân sách vượt nghị quyết 106%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng (cuối năm 2013 là 32,8 triệu đồng). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã

 hội được bảo đảm. Công tác gọi thanh niên nhập ngũ thực hiện đạt chỉ tiêu. Đặc biệt, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Chính quyền các cấp đã nhanh chóng được kiện toàn, sắp xếp và đi vào hoạt động thông suốt ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện; thành lập, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đi vào hoạt động bảo đảm theo đúng điều lệ Đảng; tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quyết tâm đột phá trong nhiệm kỳ tới

 Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục xác định xây dựng NTM là mục tiêu lớn và quan trọng. Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và giá trị to lớn của việc xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền các cấp đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng địa bàn từng xã và có kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện hợp lý theo từng giai đoạn; đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào quá trình xây dựng NTM của địa phương. Đến nay, huyện Bắc Tân Uyên đã có 10/10 xã đạt trên 10 tiêu chí, xã cao nhất đạt 16/19 tiêu chí và thấp nhất đạt 12/19 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong thời gian tới, huyện sẽ chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, gắn với đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Huyện Bắc Tân Uyên phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giá trị sản xuất đạt 75 - 80 triệu đồng/ha/năm, riêng vùng cây ăn trái giá trị sản xuất đạt trên 1 tỷ đồng/ha/năm; tiếp tục hình thành và phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo mô hình trang trại, ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường trên địa bàn các xã theo quy hoạch ngành chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chăn nuôi không theo quy hoạch, chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong nhân dân, hiệu quả kinh tế không cao và gây ô nhiễm môi trường; đồng thời có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi trong các khu dân cư di dời vào vùng quy hoạch.

Bên cạnh đó, huyện sẽ đa dạng hóa các nguồn vốn và hình thức đầu tư để tập trung xây dựng hạ tầng các vùng quy hoạch chăn nuôi và trồng trọt tập trung, có quy mô lớn, nhất là những vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm từ gia súc, gia cầm và cây ăn trái có múi; hình thành mạng lưới dịch vụ nông nghiệp có chất lượng cao từ khâu chọn giống đến phòng dịch bệnh, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.

Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, thực hiện tốt cải cách hành chính gắn với phòng chống tiêu cực, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; khai thác tối đa mọi nguồn lực tập trung xây dựng NTM và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, tạo nền tảng để huyện Bắc Tân Uyên sớm trở thành đô thị sinh thái của Bình Dương.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, trong báo cáo chính trị trình ĐH lần này, Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên đã nêu cao quyết tâm và đưa ra các chương trình hành động cụ thể mang tính đột phá, đó là: Phát huy tối đa mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện; bảo đảm tính kết nối, tính đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển đô thị của Bình Dương, nhất là các công trình giao thông, trung tâm hành chính tập trung, điện và chợ; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục mở rộng vùng chuyên canh cây ăn trái có múi, gắn với du lịch sinh thái; nhân rộng các mô hình chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại; tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng sinh thái, văn minh, hiện đại, gắn với hình thành hệ thống các ngành dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân; đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức và lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

* Ông ĐINH ĐỨC HÙNG, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Tân Uyên: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tuy là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước phát triển tích cực; đời sống của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các gia đình cựu chiến binh được cải thiện đáng kể về cả vật chất và tinh thần.

Các cựu chiến binh rất phấn khởi với những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng, ĐH lần này sẽ bầu ra Ban Chấp hành đủ sức, đủ tài để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi cũng kỳ vọng, qua ĐH này, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện sẽ tiếp tục được củng cố, phát huy để từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp, động lực mạnh mẽ để huyện phát triển nhanh, mạnh, bắt kịp với các địa phương khác trong tỉnh.

* Anh ĐỖ NGỌC LỢI, Phó Bí thư Huyện đoàn Bắc Tân Uyên: Phấn khởi với những đổi thay của quê hương

Tuổi trẻ huyện Bắc Tân Uyên đang rất phấn khởi với những đổi thay của quê hương. Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng ĐH, Huyện đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua và xây dựng các công trình chào mừng. Xác định Đoàn Thanh niên là cánh tay đắc lực của Đảng, phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, trong nhiệm kỳ tới, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện sẽ tiếp tục xung kích, sát cánh cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.

K.GIANG - C.SƠN(ghi)

 

KIẾN GIANG - CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter