Phú Giáo: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt

Cập nhật: 28-08-2014 | 08:56:53

Sáng 27-8, Huyện ủy Phú Giáo đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cho gần 300 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai Nghị quyết số 33 ngày 9-6-2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Theo đó, nghị quyết đã đi sâu đánh giá tình hình 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa, trong đó nêu lên một số kết quả đạt được, như: Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển, nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên; nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành; đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú; nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực, phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng… Nghị quyết cũng đã đề ra mục tiêu, quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới, trong đó mục tiêu là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xãhội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua hội nghị giúp các cán bộ chủ chốt nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng để truyền đạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).

TRƯƠNG THỊ THÊM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter