Quyết tâm đưa Bình Dương trở thành đô thị công nghiệp văn minh, giàu đẹp

Cập nhật: 14-02-2015 | 10:03:12

Năm 2015 là năm cuối thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường; trong nước, trong tỉnh cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh như vậy, Bình Dương đã đề ra một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu để tập trung thực hiện trong năm 2015. Việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu này sẽ góp phần rất lớn để hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011-2015.

 

Nhiều chỉ tiêu tăng khá

Có thể khẳng định rằng, kết thúc năm 2014, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt khá, tăng 13% so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, với tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp tương ứng là 60,8% - 36,2% - 3,0%. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: GDP bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao, đạt 1,65 tỷ USD (vượt 65% kế hoạch năm 2014 và đứng thứ 3 cả nước); lũy kế đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 2.375 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư là 20,380 tỷ USD (đứng thứ 5 cả nước). Nếu tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bình Dương đã thu hút được 6,3 tỷ USD (vượt 26% kế hoạch cả nhiệm kỳ). Kim ngạch xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng tốt và tiếp tục có xuất siêu (xuất siêu đạt trên 4 tỷ USD). Nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 Một góc Thành phố mới Bình Dương

 

“ Năm 2014, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới trong những năm qua, song với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương tiếp tục chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực.“ 

Bảo đảm tốt an sinh xã hội

Song song với việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và giảm nghèo. Trong năm 2014, tỉnh đã chi khoảng 570 tỷ đồng (trong đó ngân sách chi khoảng 470 tỷ đồng) cho hoạt động chăm sóc người có công, các đối tượng xã hội. Công tác xóa đói giảm nghèo được tập trung thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh giảm xuống còn 1,52%. Giáo dục đào tạo, y tếtiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng được chú trọng. Sốlượng đơn thư khiếu nại và tranh chấp lao động tập thể, đình công giảm đáng kể. An toàn giao thông có chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí. Trung tâm Hành chính tập trung đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao hiệu lực hoạt động của cơ quan, đơn vị và thúc đẩy công tác cải cách hành chính có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến nay, phần lớn các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) đề ra, Bình Dương đã thực hiện hoàn thành đạt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Với kết quả này cùng với các giải pháp mà UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện trong năm 2015, Bình Dương sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra.

Những kết quả đạt được của tỉnh Bình Dương trong năm qua là nhờ được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, của toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là nền tảng cho những thành tựu đạt được, đồng thời cũng là động lực để Bình Dương tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong những năm tới.

Phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý

Năm 2015 là năm cuối thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015; do đó thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở cho việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra. Năm nay, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên cũng có nhiều thời cơ và vận hội mới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, điển hình là việc Việt Nam chuẩn bị ký kết Hiệp định TPP sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho thu hút đầu tư vào tỉnh.

 

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương

 

“ Năm 2015, Bình Dương xác định mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động đột phá của tỉnh gắn với các nhiệm vụ nhằm tái cơ cấu phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ, tạo tiền đề để sớm đưa tỉnh Bình Dương trở thành đô thị công nghiệp theo hướng văn minh, giàu đẹp. Tỉnh cũng sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp, thị trường tài chính; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.”

 

Tỉnh đã đề ra 26 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu để tập trung thực hiện trong năm 2015. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế... nhằm tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; tăng cường công tác tiếp thị, xúc tiến đầu tư; tạo lập môi trường thông thoáng, thuận lợi, an toàn đểthu hút đầu tư; ưu tiên mời gọi đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tác động mạnh đến việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện khi Hiệp định TPP được ký kết, nhất là chuẩn bị các điều kiện để thu hút mạnh vốn đầu tư và khai thác có hiệu quả các cơ hội, các ưu đãi để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Song song đó, tỉnh sẽ tiếp tục huy động mạnh các nguồn lực cho đầu tư phát triển; khuyến khích thu hút đầu tư tham gia xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung bố trí nguồn vốn Nhà nước để đầu tư hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, bức xúc của tỉnh; đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương, vốn viện trợ, vốn vay, vốn xã hội hóa… để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế của Trung ương, tăng dư nợ tín dụng đáp ứng yêu cầu đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh; thực hiện giảm lãi suất phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất; xử lý có hiệu quả nợ xấu ngân hàng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Trọng tâm là chủ động, tích cực trong việc rà soát điều chỉnh các loại quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển đô thị để bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt. Tập trung đầu tư cho các tiêu chí để trở thành đô thị loại I vào cuối năm 2015, làm tiền đề để Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2020.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh sẽ tập trung đầu tư phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trọng tâm là thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học; phát triển mạnh mạng lưới giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực ngành y tế, giáo dục của tỉnh; triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội; tập trung đầu tư cơ sởvật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện theo quy hoạch. Trước mắt là tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch chăm lo phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động.

“ Trong năm 2014, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp bị thiệt hại trong đợt 13-5-2014, nhằm ổn định, khôi phục và phát triển sản xuất. Cụ thể đã thực hiện gia hạn, khấu trừ, hoàn thuế, miễn, giảm thuế với tổng số tiền trên 1.300 tỷ đồng và triển khai gói hỗ trợ tín dụng 1.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Với việc triển khai đồng bộ những giải pháp, mặc dù gặp khó khăn, nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh đã được cải thiện và có chuyển biến tích cực, thể hiện qua doanh thu của các doanh nghiệp trong năm tăng khá so với cùng kỳ.”

 

 

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân, gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng phương án tác chiến cụ thể, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; đầu tư trang thiết bị, phương tiện hoạt động đồng bộ để nâng cao năng lực quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu được giao; thực hiện hiệu quả công tác tuần tra vũ trang, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội; triển khai tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng giáp ranh; tăng cường bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; giữ vững an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2015. Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành cũng sẽ được tỉnh chú trọng bằng việc tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền các cấp; rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của cơ quan Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phân cấp nhiệm vụ gắn với trách nhiệm; đề cao trách nhiệm trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan Nhà nước.

Với những định hướng và giải pháp mà UBND tỉnh đã đề ra trong năm 2015, cùng với sự đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, năm 2015 Bình Dương quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2020.

TRẦN VĂN NAM (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương)

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter