<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:12 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-noi-dung-moi-cua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-giam-dinh-tu-phap-a226698.html Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10-6-2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Quy định mới về tái hòa nhập cộng đồng]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-moi-ve-tai-hoa-nhap-cong-dong-a226244.html Ngày 15-6-2020, Nghị định 49/2020/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng chính thức có hiệu lực.]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Quyết định của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp]]> http://baobinhduong.vn/quyet-dinh-cua-bo-tu-phap-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-chung-thuc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-tu-phap-a226245.html Ngày 1-6-2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BTP về việc công bố 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a226246.html Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24-6-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24-2- 2017 của Chính phủ]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-dien-tich-toi-thieu-duoc-phep-tach-thua-doi-voi-cac-loai-dat-tren-dia-ban-tinh-a225348.html Ngày 3-12-2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 28/2019/ QĐ-UBND để sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ- UBND ngày 27-9-2017 của UBND tỉnh]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a225349.html Nghị định 64/2020/NĐ-CP ngày 10-6-2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul;]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Từ ngày 1-7-2020: Một số điểm mới của Luật Cán bộ, công chức được thi hành]]> http://baobinhduong.vn/tu-ngay-1-7-2020-mot-so-diem-moi-cua-luat-can-bo-cong-chuc-duoc-thi-hanh-a224946.html Ngày 25-11-2019, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019]]> http://baobinhduong.vn/nhung-diem-moi-cua-luat-thi-hanh-an-hinh-su-nam-2019-a224462.html Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2020.]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a224463.html Nghị định 60/2020/NĐ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 1-10-2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Hành vi quan hệ tình dục khác cũng là hành vi hiếp dâm]]> http://baobinhduong.vn/nghi-quyet-so-06-2019-nq-hdtp-ngay-1-10-2019-cua-hoi-dong-tham-phan-toa-an-nhan-dan-toi-cao-hanh-vi-quan-he-tinh-duc-khac-cung-la-hanh-vi-hiep-dam-a224464.html Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định khái niệm: “Hành vi quan hệ tình dục khác” cũng là hành vi hiếp dâm.]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 8-4-2020 về việc hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch]]> http://baobinhduong.vn/bo-tu-phap-ban-hanh-thong-tu-so-02-2020-tt-btp-ngay-8-4-2020-ve-viec-huong-dan-su-dung-quan-ly-mau-so-quoc-tich-va-mau-giay-to-ve-quoc-tich-a223488.html Ngày 8-4-2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2020/ TT-BTP về việc hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030]]> http://baobinhduong.vn/quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phe-duyet-chuong-trinh-dieu-chinh-muc-sinh-phu-hop-cac-vung-doi-tuong-den-nam-2030-a223486.html Ngày 28-4-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 588/ QĐ-TTg để phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Chính sách hỗ trợ về tài chính cho người gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19]]> http://baobinhduong.vn/chinh-sach-ho-tro-ve-tai-chinh-cho-nguoi-gap-kho-khan-do-dai-dich-benh-covid-19-a222591.html Ngày 9-4-2020 Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/ NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19. Nội dung hỗ trợ được quy định chi tiết như sau:]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a222592.html Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 5-5-2020 của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700 <![CDATA[Tỉnh Bình Dương triển khai, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19]]> http://baobinhduong.vn/tinh-binh-duong-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-42-nq-cp-ngay-9-4-2020-cua-chinh-phu-ve-cac-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-benh-covid-19-a222593.html Nhằm triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch bệnh Covid-19 gây ra theo quy định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương]]> Sun, 12 Jul 2020 23:56:52 +0700