<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:23 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Văn bản mới ngày 21-10]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-21-10-a170011.html Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 6-10-2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 7-10]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-7-10-a169187.html Thông tư 94/2017/TT-BTC ngày 21-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 30-9]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-30-9-a168746.html Nghị định 109/2017/NĐ-CP ngày 21- 9-2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Từ ngày 1-11-2017: Cấm bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng internet]]> http://baobinhduong.vn/tu-ngay-1-11-2017-cam-ban-ruou-co-nong-do-con-tu-15-do-tro-len-qua-mang-internet-a168748.html Ngày 14-9-2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, theo đó Nghị định gồm 5 Chương, 41 Điều quy định về hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu...]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 23-9]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-23-9-a168321.html Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12-9-2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Nghĩa vụ của người sử dụng đất]]> http://baobinhduong.vn/nghia-vu-cua-nguoi-su-dung-dat-a168323.html Cùng với việc được hưởng các quyền, người sử dụng đất (NSDĐ) phải thực hiện các nghĩa vụ. Đó là:]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 16-9]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-16-9-a167891.html Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12-9-2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Chính phủ ban hành quy định mới về thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm]]> http://baobinhduong.vn/chinh-phu-ban-hanh-quy-dinh-moi-ve-thoi-diem-co-hieu-luc-cua-dang-ky-bien-phap-bao-dam-a167892.html Ngày 1-9-2017, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2017/ NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm thay thế Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23-7- 2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Chủ tịch 91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ tham gia Hội thi “Chủ tịch xã, phường, thị trấn giỏi”]]> http://baobinhduong.vn/chu-tich-91-xa-phuong-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-se-tham-gia-hoi-thi-chu-tich-xa-phuong-thi-tran-gioi-a167893.html Để nắm bắt, đánh giá thực trạng năng lực, chất lượng đội ngũ lãnh đạo ở cơ sở; cập nhật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn chính quyền cơ sở]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 26-8]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-26-8-a166747.html Nghị định 96/2017/NĐ-CP ngày 16-8- 2017 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Quyền của Nhà nước trong quản lý đất đai]]> http://baobinhduong.vn/quyen-cua-nha-nuoc-trong-quan-ly-dat-dai-a166752.html Quyền của Nhà nước về quản lý đất đai bao gồm các quyền sau đây: Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; mục đích sử dụng đất; hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Những nội dung mới của Luật Đất đai 2013]]> http://baobinhduong.vn/nhung-noi-dung-moi-cua-luat-dat-dai-2013-a166323.html Ba là, hoàn thiện quy định về điều tra, đánh giá đất đai. Làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của địa phương.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 19-8]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-19-8-a166320.html Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 7-8-2017 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 5-8]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-5-8-a165557.html Nghị định 87/2017/NĐ-CP ngày 26-7-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700 <![CDATA[Hưởng ứng Ngày Pháp luật 9-11]]> http://baobinhduong.vn/huong-ung-ngay-phap-luat-9-11-a165558.html Theo đó, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào công tác hoàn thiện thể chế]]> Mon, 23 Oct 2017 11:36:23 +0700