<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-di-an/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:19 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Người cán bộ mặt trận hết lòng vì nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/nguoi-can-bo-mat-tran-het-long-vi-nhan-dan-a200782.html Hơn 40 năm làm công tác mặt trận, nên hơn ai hết, ông Nguyễn Tấn Tài (ảnh), cán bộ mặt trận khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TX.Dĩ An là người có nhiều thời gian gần dân, hiểu dân và sát với nhân dân.]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Mặt trận tổ quốc Việt Nam TX.Dĩ An: Sẵn sàng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024]]> http://baobinhduong.vn/mat-tran-to-quoc-viet-nam-tx-di-an-s-n-sang-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2019-2024-a200784.html Sau thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, thời điểm này, TX.Dĩ An đã và đang triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua...]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[MTTQ TX.Dĩ An: Phối hợp tuyên truyền pháp luật tại phường An Bình]]> http://baobinhduong.vn/mttq-tx-di-an-phoi-hop-tuyen-truyen-phap-luat-tai-phuong-an-binh-a200788.html Ủy ban MTTQ TX.Dĩ An vừa phối hợp cùng Công an thị xã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân ở khu phố Bình Đường 3, phường An Bình.]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Liên đoàn lao động TX.Dĩ An: Phối hợp tổ chức ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tx-di-an-phoi-hop-to-chuc-ngay-sinh-hoat-chinh-tri-van-hoa-tinh-than-a200790.html Liên đoàn Lao động TX.Dĩ An vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức ngày sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, lực lượng vũ trang thị xã và phát động Tháng Công nhân Việt Nam]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Phát huy quyền làm chủ của nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/phat-huy-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-a200792.html Thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, TX.Dĩ An đã nỗ lực phấn đấu]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An: Mô hình “Chính quyền thân thiện” ngày càng phát huy hiệu quả]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-mo-hinh-chinh-quyen-than-thien-ngay-cang-phat-huy-hieu-qua-a193453.html Nhằm đổi mới hoạt động và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Xây dựng phương án khai thác, sử dụng 404 vị trí đất công]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-phuong-an-khai-thac-su-dung-404-vi-tri-dat-cong-a193307.html Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn TX.Dĩ An có 430 vị trí đất công với tổng diện tích 103,45 ha, tăng 97 vị trí so với năm 2016.]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Năm 2018, khởi công mới 23 công trình xây dựng cơ bản]]> http://baobinhduong.vn/nam-2018-khoi-cong-moi-23-cong-trinh-xay-dung-co-ban-a193308.html Theo UBND TX.Dĩ An, năm 2018, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thị xã đã tổ chức khởi công mới 23 công trình và tiếp tục thực hiện 7 công trình chuyển tiếp; đồng thời nghiệm thu hoàn thành 5 công trình.]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ chính sách giảm nghèo]]> http://baobinhduong.vn/hieu-qua-tu-chinh-sach-giam-ngheo-a193309.html Trong năm 2018, TX.Dĩ An đã triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, việc làm và đào tạo sơ cấp nghề cho lao động nông thôn.]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Phường Tân Bình, TX.Dĩ An: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội]]> http://baobinhduong.vn/phuong-tan-binh-tx-di-an-thuc-hien-tot-cac-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-a193310.html Theo báo cáo của UBND phường Tân Bình, TX.Dĩ An, trong năm 2018 phường đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An: Xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-xay-dung-va-phat-trien-do-thi-van-minh-hien-dai-a193311.html Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của TX.Dĩ An tiếp tục phát triển ổn định; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh]]> http://baobinhduong.vn/phat-huy-vai-tro-neu-guong-cua-can-bo-dang-vien-trong-xay-dung-do-thi-van-minh-a192501.html Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TX.Dĩ An luôn quan tâm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh, gắn kết chặt chẽ với học và làm theo gương Bác.]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong công nhân]]> http://baobinhduong.vn/ban-tuyen-giao-thi-uy-di-an-to-chuc-tuyen-truyen-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-trong-cong-nhan-a192502.html Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Đoàn Thanh niên thị xã tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền, giáo dục chính trị cho hơn 200 công nhân lao động]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong học tập, làm theo Bác]]> http://baobinhduong.vn/tao-su-chuyen-bien-manh-me-hon-trong-hoc-tap-lam-theo-bac-a192503.html Trong năm 2018 việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700 <![CDATA[Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 35,1%]]> http://baobinhduong.vn/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-uoc-tang-35-1--a191705.html Năm 2018, TX.Dĩ An đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, sự chỉ đạo của tỉnh và nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã]]> Wed, 19 Jun 2019 06:21:40 +0700