<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-di-an/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:16 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[TX.Dĩ An: Mô hình “Chính quyền thân thiện” ngày càng phát huy hiệu quả]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-mo-hinh-chinh-quyen-than-thien-ngay-cang-phat-huy-hieu-qua-a193453.html Nhằm đổi mới hoạt động và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Xây dựng phương án khai thác, sử dụng 404 vị trí đất công]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-phuong-an-khai-thac-su-dung-404-vi-tri-dat-cong-a193307.html Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn TX.Dĩ An có 430 vị trí đất công với tổng diện tích 103,45 ha, tăng 97 vị trí so với năm 2016.]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Năm 2018, khởi công mới 23 công trình xây dựng cơ bản]]> http://baobinhduong.vn/nam-2018-khoi-cong-moi-23-cong-trinh-xay-dung-co-ban-a193308.html Theo UBND TX.Dĩ An, năm 2018, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thị xã đã tổ chức khởi công mới 23 công trình và tiếp tục thực hiện 7 công trình chuyển tiếp; đồng thời nghiệm thu hoàn thành 5 công trình.]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ chính sách giảm nghèo]]> http://baobinhduong.vn/hieu-qua-tu-chinh-sach-giam-ngheo-a193309.html Trong năm 2018, TX.Dĩ An đã triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, việc làm và đào tạo sơ cấp nghề cho lao động nông thôn.]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Phường Tân Bình, TX.Dĩ An: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội]]> http://baobinhduong.vn/phuong-tan-binh-tx-di-an-thuc-hien-tot-cac-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-a193310.html Theo báo cáo của UBND phường Tân Bình, TX.Dĩ An, trong năm 2018 phường đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An: Xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-xay-dung-va-phat-trien-do-thi-van-minh-hien-dai-a193311.html Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của TX.Dĩ An tiếp tục phát triển ổn định; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh]]> http://baobinhduong.vn/phat-huy-vai-tro-neu-guong-cua-can-bo-dang-vien-trong-xay-dung-do-thi-van-minh-a192501.html Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TX.Dĩ An luôn quan tâm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh, gắn kết chặt chẽ với học và làm theo gương Bác.]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong công nhân]]> http://baobinhduong.vn/ban-tuyen-giao-thi-uy-di-an-to-chuc-tuyen-truyen-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-trong-cong-nhan-a192502.html Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Đoàn Thanh niên thị xã tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền, giáo dục chính trị cho hơn 200 công nhân lao động]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong học tập, làm theo Bác]]> http://baobinhduong.vn/tao-su-chuyen-bien-manh-me-hon-trong-hoc-tap-lam-theo-bac-a192503.html Trong năm 2018 việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 35,1%]]> http://baobinhduong.vn/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-uoc-tang-35-1--a191705.html Năm 2018, TX.Dĩ An đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, sự chỉ đạo của tỉnh và nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 431/438 trường hợp]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-lan-dau-cho-431-438-truong-hop-a191707.html Năm 2018, UBND TX.Dĩ An đã tổ chức công bố, công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Tăng cường lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-lap-lai-trat-tu-doi-voi-nganh-nghe-kinh-doanh-phe-lieu-a191711.html Thời gian qua, TX.Dĩ An đã triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh và lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu trên địa bàn]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân ứng dụng công nghệ mới vào chăn nuôi]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-luon-tao-dieu-kien-thuan-loi-de-nguoi-dan-ung-dung-cong-nghe-moi-vao-chan-nuoi-a191677.html Với mục tiêu từng bước đưa đô thị Dĩ An ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, trong những năm qua TX.Dĩ An đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Liên đoàn lao động TX.Dĩ An: Chỗ dựa tin cậy của người lao động]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tx-di-an-cho-dua-tin-cay-cua-nguoi-lao-dong-a190879.html Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX.Dĩ An đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700 <![CDATA[Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Maruichi Sun Steel: Chăm lo thiết thực cho người lao động]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-co-so-cong-ty-co-phan-maruichi-sun-steel-cham-lo-thiet-thuc-cho-nguoi-lao-dong-a190881.html Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ) luôn được công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Maruichi Sun Steel xác định là nhiệm vụ trọng tâm.]]> Sat, 16 Feb 2019 06:43:26 +0700