Sở Khoa học – Công nghệ: Điển hình trong công tác cải cách hành chính

Cập nhật: 06-09-2018 | 09:00:03

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đã được quan tâm, tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong hoạt động. Điều này đã góp phần nâng cao thứ bậc về Chỉ số CCHC của tỉnh thời gian qua...


Cán bộ một cửa Sở KH-CN giải quyết TTHC cho người dân.
Ảnh: T.H

Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch

Theo ghi nhận, để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, hàng năm, Sở KH-CN đều xây dựng kế hoạch CCHC với mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của ngành luôn được quan tâm chỉ đạo. Cụ thể, hàng năm nhằm triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như các cơ quan Trung ương, sở đã triển khai các nhiệm vụ đã được cấp trên giao đến các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành thông qua các buổi họp giao ban. Đặc biệt, nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ CCHC do UBND tỉnh giao, sở đã ban hành các thông báo chỉ đạo, chương trình hành động về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các kế hoạch có liên quan đến hoạt động CCHC như giải pháp cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, thực hiện công tác dân vận của chính quyền...

Sở KH-CN cũng thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC); riêng năm 2017, đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành 2 quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Sở tổ chức rà soát 6 TTHC theo kế hoạch UBND tỉnh giao đạt kết quả; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH-CN. Đồng thời, theo thẩm quyền, sở đã ban hành 2 quyết định phê duyệt đề án thực hiện theo cơ chế một cửa đối với 2 đơn vị trực thuộc sở. Đến nay, có 60/60 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa và tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn của sở và các đơn vị trực thuộc đạt 99%.

Ông Nguyễn Bình Phước, Phó Giám đốc Sở KH-CN, cho biết việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với CCHC luôn được thực hiện thông qua các buổi họp giao ban và các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật hàng tháng”. Bên cạnh đó, sở thường xuyên tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh về các chính sách hỗ trợ, TTHC của ngành thông qua các hình thức hội thảo, hội thi như: Giới thiệu về Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; việc trích lập Quỹ Khoa học và công nghệ tại các doanh nghiệp; các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và việc cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo ở cấp độ địa phương với hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Sở đã tổ chức 6 đợt tuyên truyền, phổ biến về các quy định trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng với sự tham gia của hơn 700 lượt người, nổi bật là việc tổ hội thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về tiêu chuẩn đo lường chất lượng”, kết quả có 3.752 lượt người tham gia dự thi.

Theo ông Nguyễn Bình Phước, Sở KH-CN thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát về thực hiện CCHC. Hàng năm, sở đã tổ chức thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép với kiểm tra CCHC tại các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời đánh giá kết quả việc chấp hành tốt các nội dung quy định về CCHC và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được sở giao theo kế hoạch hàng năm. Sở đã thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28-8-2015 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác CCHC; giao các phòng chuyên môn và đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức thực hiện và báo cáo các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động kiểm soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và các đơn vị trực thuộc. Thông qua nhiệm vụ kiểm soát được UBND tỉnh giao, đặc biệt là các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35 và Nghị quyết số 19 hàng năm của Chính phủ, sở đã rà soát, lồng ghép vào nội dung các kế hoạch kiểm soát, rà soát quy định đánh giá TTHC hàng năm của sở.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ

Để đạt kết quả tốt trong công tác CCHC, Sở KH-CN đã xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là khâu then chốt thông qua việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Hiện tại, sở tiếp tục hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực công chức theo vị trí việc làm, bố trí theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. Đặc biệt là tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức gắn công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Ông Nguyễn Bình Phước cho biết thêm, hàng năm, sở tổ chức triển khai đến các phòng, đơn vị đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Thông qua nhu cầu đề xuất của từng công chức, viên chức, theo đề án vị trí việc làm và quy hoạch cán bộ, sở đã tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm mục đích chuẩn hóa và ổn định đội ngũ cán bộ, công chức để từng bước đạt chuẩn về tiêu chuẩn, chức danh.

Năm 2017, Sở KH-CN đã cử hơn 67 lượt cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính, nghiệp vụ tin học, chuyên môn về CCHC, khởi nghiệp, đo lường, chất lượng… do Trung ương và các sở, ngành trong tỉnh tổ chức. Ngoài ra, sở gắn kết quả CCHC với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua - khen thưởng, cũng như đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng cán bộ, công chức, viên chức. Sở cũng luôn rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo hướng thu gọn đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong các phòng, đơn vị trực thuộc.

Hiện đại hóa hành chính

Hiện tại, Sở KH-CN tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; đẩy mạnh tập trung nâng cao nhanh Chỉ số dịch vụ công trực tuyến, xây dựng và chạy thử nghiệm 7 TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ; tổ chức sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và phần mềm một cửa của tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hoạt động nghiệp vụ như: Sử dụng phần mềm kế toán; thực hiện kê khai bảo hiểm xã hội qua phần mềm bảo hiểm xã hội có sử dụng chữ ký số; xây dựng phần mềm sàn giao dịch khoa học và công nghệ, ứng dụng GIS trong quản lý cơ sở dữ liệu an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, Sở KH-CN đã trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị thường xuyên duy trì việc áp dụng, cải tiến thường xuyên và hàng năm thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, với trên 90% TTHC được đưa vào áp dụng trong hệ thống quản lý chất lượng tại sở. Ngoài ra, hoạt động ISO hành chính công luôn được sở quan tâm chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng hướng dẫn các cơ quan hành chính của tỉnh, huyện, xã thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra công tác CCHC của tỉnh theo bộ Chỉ số CCHC hàng năm.

Có thể nói việc áp dụng TCVN ISO 9001 là công cụ góp phần thúc đẩy các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, bảo đảm sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Song song với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về cải cách hành chính, Sở KH-CN đã tập trung triển khai các hoạt động do UBND tỉnh giao thực hiện một số chuyên đề về xây dựng thành phố thông minh với việc tạo lập môi trường xây dựng, phát triển các ý tưởng sáng tạo góp phần đưa công tác CCHC của tỉnh ngày càng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo xu hướng của thế giới.

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan cụ thể đến TTHC, Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC; ĐT: (0274) 3.835.029; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

 

TRUNG HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter