Suốt đời học tập và làm theo Bác

Cập nhật: 16-05-2018 | 08:01:24

Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là ngọn đuốc sáng soi đường cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của Đảng và nhân dân ta.

Trước hết phải khẳng định rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình liên tục và lâu dài.

 Năm 2005, Bộ Chính trị khóa IX đã quyết định làm điểm việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bình Dương khi đó được chọn là một trong những địa phương thực hiện làm điểm cuộc vận động này. Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 14-5- 2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Bình Dương, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập, làm theo Bác đã được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự đi vào nề nếp, tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần làm giảm những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ việc học tập, làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, tạo nên những phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương... Đặc biệt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân...

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Ðảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có cách học, cách làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ, công việc của từng cá nhân, đơn vị, địa phương một cách thường xuyên, liên tục. Thiết nghĩ, đó cũng là cách để thế hệ hôm nay tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước công lao trời biển của Người.

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter