Tăng cường phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc

Cập nhật: 24-01-2013 | 00:00:00

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác, ngày 23-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQ) Huỳnh Đảm đồng chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam.

Tăng cường phối hợp

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết, năm 2012, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam được tiếp tục tăng cường và đạt nhiều kết quả.

UBTWMTTQ Việt Nam đã chỉ đạo MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nhất là thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

 Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và UBTWMTTQ đề ra những nhiệm vụ công tác trọng tâm cho năm 2013.  Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc đề xuất, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về dân tộc, tôn giáo, kiều bào, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động đối ngoại nhân dân của UBTWMTTQ Việt Nam; phối hợp và tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác quốc tế giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức tương tự ở các nước trên thế giới

Phối hợp đẩy mạnh thi đua yêu nước, góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 01/2012/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; tổ chức nhiều hoạt động góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Chính phủ phối hợp MTTQ xây dựng môi trường thuận lợi để mọi thành phần kinh tế phát huy nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua phối hợp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Ngoài ra, Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam chú trọng phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong phối hợp phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân…

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

Năm 2013, Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết TW 4, phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW5, TW6 (khóa XI); tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để tập hợp, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong tầng lớp nhân sĩ, trí thức, dân tộc thiểu số, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phối hợp triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động và bảo đảm thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2013. Tiếp tục phối hợp thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc vận động, tiếp nhận, phối hợp và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo,…

Phối hợp trong phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong trào phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; thực hiện dự án Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) và một số dự án luật quan trọng khác như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hòa giải ở cơ sở,… Phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân; xây dựng các chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, người tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo và đội ngũ trí thức, chuyên gia trong phù hợp với yêu cầu, điều kiện trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng sự phối hợp giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam thời gian qua rất chặt chẽ và hiệu quả thiết thực, góp phần giúp mỗi bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

MTTQ Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy truyền thống dân tộc, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012. Các hoạt động của Mặt trận luôn được Chính phủ ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi.

“UBTWMTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 cũng như chăm lo quyền lợi của người dân”, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, qua sự phối hiệu quả giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam, Chính phủ đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp hoạt động giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định, trong đó nổi lên là việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân tuy có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; vẫn còn những vụ việc, đơn thư giải quyết kéo dài, chưa dứt điểm…

Về nội dung phối hợp năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hướng theo nhiệm vụ tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, phối hợp xây dựng chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Phối hợp để tiếp tục phát động, thực hiện phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong đó thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong xây dựng chính sách, pháp luật; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân…

Theo Hà Nội Mới

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter