Thủ tướng yêu cầu tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội, y tế

Cập nhật: 03-04-2015 | 05:56:55

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Chỉ thị nêu rõ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua nhiều Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời gian qua đã được các Bộ, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm...

Tuy nhiên, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn một số hạn chế như số người tham gia bảo hiểm còn thấp, mới chỉ có khoảng 20% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 71% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.

Quỹ bảo hiểm xã hội, nhất là quỹ hưu trí, tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong tương lai gần. Thủ tục tham gia, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn phức tạp, rườm rà.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật cũng như khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu hết năm 2015, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 75% dân số, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu theo yêu cầu Nghị quyết số 21-NQ/TW đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện chính sách và tổ chức đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng giá dịch vụ y tế theo lộ trình tính đúng, tính đủ, đổi mới phương thức thanh toán bảo hiểm y tế; tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là y tế tuyến cơ sở.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các giải pháp làm tăng thêm nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, coi chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; vận động để học sinh, sinh viên, hộ gia đình có mức sống trung bình mua bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo Sở Y tế thành lập đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu về bảo hiểm y tế trên địa bàn, xem xét bổ sung 1 lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm về lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Các tỉnh có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội thấp (dưới 20%), bảo hiểm y tế thấp (dưới 60%) cần tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đạt bằng tỷ lệ trung bình của cả nước về người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuối năm 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện hằng năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi; bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành xây dựng tiêu chí, kế hoạch phát triển bảo hiểm y tế tại mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo và tổ chức thực hiện các giải pháp mở rộng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 100%; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất nâng mức cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập và tham gia bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước; phấn đấu trong năm 2015 cơ bản hoàn thành kết nối dữ liệu giữa các cơ cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước phục vụ thanh toán bảo hiểm y tế nhanh, chính xác, không thất thoát.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa người lao động, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước và minh bạch thông tin về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên phạm vi cả nước.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho các bên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiến tới việc vận hành cơ sở dữ liệu điện tử trong phạm vi cả nước và thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng thẻ điện tử.

Trước mắt, trong năm 2015, tập trung triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Bộ Y tế cần tăng cường và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương tăng cường phối hợp với Thanh tra ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, ngành Y tế, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấp nghiệp; kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các tỉnh nêu cao vai trò bảo vệ quyền lợi của người lao động; tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter