Đảng bộ phường Phú Cường, TP.TDM:

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Cập nhật: 12-09-2014 | 09:00:53

Sáng 11-9, Đảng ủy phường Phú Cường, TP.TDM đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ phường.

Theo đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã được giới thiệu nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Trên cơ sở quán triệt, giúp cán bộ chủ chốt và đảng viên nghiên cứu sâu sắc các nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại Đảng bộ, chi bộ một cách thiết thực, phù hợp và hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) đi vào thực tiễn cuộc sống.

KIM CHI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter