TP.Thủ Dầu Một: Xây dựng lối sống, môi trường văn hóa đô thị

Cập nhật: 28-10-2014 | 08:11:12

“Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với quá trình đô thị hóa, theo kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, từng khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình…” là những mục tiêu mà TP.Thủ Dầu Một hướng đến để hiện thực hóa chủ trương “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI.

 

Trong giai đoạn 2013-2020, TP.Thủ Dầu Một phấn đấu có trên 35% dân số và trên 28% số hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên Ảnh: T.THẢO

 Kế thừa những thành tựu

Bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một đánh giá: Sau 15 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đại bộ phận nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực tự cường, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Người dân có lối sống lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh… Việc thực hiện Chương trình 03-CTr/TU ngày 8-8-2006 của Thị ủy Thủ Dầu Một về “Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia đóng góp các công trình phúc lợi công cộng”; Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 21- 4-2009 của UBND TX.TDM trước đó về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm giữ gìn vệ sinh sạch đẹp, bước đầu đã có hiệu quả.

Song song đó, thành phố cũng quan tâm xây dựng có hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao. Nhiều công trình đã được xây dựng và đưa vào hoạt động như Trung tâm Văn hóa phường Hiệp An, Phú Lợi, Tân An…, góp phần tạo điều kiện vui chơi, giải trí cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt hiệu quả thiết thực, các chỉ tiêu vận động phong trào được cấp ủy Đảng và chính quyền đưa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Các danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, quy ước khu phố… đã được đông đảo nhân dân thống nhất thực hiện. Tính đến cuối năm 2013, thành phố có trên 94% số hộ đạt gia đình văn hóa; gần 68% khu phố văn hóa; gần 89% cơ quan, đơn vị văn hóa… Những thành tựu này sẽ được thành phố kế thừa, phát huy trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI.

Nhiều giải pháp thực hiện

Mặc dù đạt nhiều thành tựu nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của TP.Thủ Dầu Một, những thành tựu đạt được về lĩnh vực văn hóa trong thời gian qua là chưa xứng tầm; chưa đủ tác động rộng rãi, hiệu quả trong việc xây dựng con người phát triển toàn diện và tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh. Điều đáng quan tâm là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trong một số gia đình có biểu hiện xuống cấp, thiếu bền vững. Tình làng nghĩa xóm, những giá trị văn hóa dân tộc bị xem nhẹ. Một số người chạy theo lối sống thực dụng vì đồng tiền… Việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, một số nơi còn mang tính hình thức, chất lượng phong trào chưa cao…

TP.Thủ Dầu Một đề ra chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020 sẽ có 97% số hộ đạt gia đình văn hóa; trên 80% khu phố văn hóa; gần 89% cơ quan, đơn vị văn hóa; trên 70% khu nhà trọ văn hóa; trên 97% cơ quan, đơn vị văn hóa và trên 80% doanh nghiệp văn hóa; 20% phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 14 phường đều có thiết chế văn hóa - thể thao. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013-2020, có trên 35% người và trên 28% số hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên…

Trước thực trạng đó, ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết để thực hiện thành công Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Thành ủy Thủ Dầu Một đã đề ra các mục tiêu cụ thể. Đó là phải xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến phường tiếp tục chỉ đạo bổ sung hoàn thiện quy ước khu phố văn hóa; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với tình hình phát triển của thành phố theo định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ở mỗi gia đình…

Theo đó, Thành ủy Thủ Dầu Một đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp như xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống; nhân rộng các mô hình “Câu lạc bộ chủ nhà trọ”, “Khu nhà trọ văn hóa”, “Phòng chống bạo lực gia đình”… Thực hiện tốt tiêu chí “Văn hóa công sở” trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, khu phố để góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter