Trả lời bạn đọc

Cập nhật: 13-12-2014 | 09:36:34

Hỏi: Cha tôi có mua mảnh đất diện tích 8 sào từ năm 2000 tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chỉ có giấy mua bán tay của hai bên và đến nay mảnh đất trên vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Người bán đất cho cha tôi đã chết, người nhà của ông ta đi đâu gia đình tôi không rõ. Vậy hiện tại cha tôi muốn được cấp GCNQSDĐ thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Thủ tục gồm những giấy tờgì?


TRẦN TRỌNG B. (huyện Bắc Tân Uyên)

Trả lời: Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: “Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1-1-2008 mà đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủtục đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại nghịđịnh này mà không phải làm thủtục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: “UBND cấp huyện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộgia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”.

Căn cứvào các quy định trên, để được cấp GCNQSDĐ thì hướng dẫn cha anh liên hệ UBND huyện Bắc Tân Uyên (Văn phòng đăng ký đất đai) thực hiện thủ tục xin cấp GCNQSDĐ cho mình.

Vì thửa đất trên chưa được cấp GCNQSĐ nên căn  cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT thì thành phần hồsơ đăng kýđất đai gồm:

- Đơn đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu;

- Giấy tờmua bán tay;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Hỏi: Tôi cóxây một căn nhà vào năm 2013 tại TX.Dĩ An nhưng chưa làm thủtục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàở, chỉcóGCNQSDĐ vànhàkhi xây dựng đãcógiấy phép xây dựng. Tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàở như thếnào trong trường hợp của tôi?

BÙI TRỌNG N. (TX.Dĩ An)

Trảlời: Luật Đất đai năm 2013 quy định nhà ở được coi là tài sản gắn liền với đất nên được ghi trong GCNQSDĐ. Vì thếtrong trường hợp này ông có thể thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở đểđược cấp chung một GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định tại Điều 31, Điều 70 Nghịđịnh số43/2014//NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ đăng ký quyền sở hữu nhà trong trường hợp của ông gồm:

- Đơn đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);

- Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Sơ đồ nhà ở, đất ở;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Hướng dẫn ông nộp hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai TX.DĩAn.

SỞ TƯ PHÁP BÌNH DƯƠNG

có mua mảnh đất diện tích 8 sào từ năm 2000 tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chỉ có giấy mua bán tay của hai bên và đến nay mảnh đất trên vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Người bán đất cho cha tôi đã chết, người nhà của ông ta đi đâu gia đình tôi không rõ. Vậy hiện tại cha tôi muốn được cấp GCNQSDĐ thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Thủ tục gồm những giấy tờgì?

TRẦN TRỌNG B. (huyện Bắc Tân Uyên)

Trả lời: Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: “Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1-1-2008 mà đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủtục đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại nghịđịnh này mà không phải làm thủtục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: “UBND cấp huyện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộgia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”.

Căn cứvào các quy định trên, để được cấp GCNQSDĐ thì hướng dẫn cha anh liên hệ UBND huyện Bắc Tân Uyên (Văn phòng đăng ký đất đai) thực hiện thủ tục xin cấp GCNQSDĐ cho mình.

Vì thửa đất trên chưa được cấp GCNQSĐ nên căn  cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT thì thành phần hồsơ đăng kýđất đai gồm:

- Đơn đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu;

- Giấy tờmua bán tay;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Hỏi: Tôi cóxây một căn nhà vào năm 2013 tại TX.Dĩ An nhưng chưa làm thủtục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàở, chỉcóGCNQSDĐ vànhàkhi xây dựng đãcógiấy phép xây dựng. Tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàở như thếnào trong trường hợp của tôi?

BÙI TRỌNG N. (TX.Dĩ An)

Trảlời: Luật Đất đai năm 2013 quy định nhà ở được coi là tài sản gắn liền với đất nên được ghi trong GCNQSDĐ. Vì thếtrong trường hợp này ông có thể thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở đểđược cấp chung một GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định tại Điều 31, Điều 70 Nghịđịnh số43/2014//NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ đăng ký quyền sở hữu nhà trong trường hợp của ông gồm:

- Đơn đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);

- Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Sơ đồ nhà ở, đất ở;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Hướng dẫn ông nộp hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai TX.DĩAn.

SỞ TƯ PHÁP BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter