TX.Tân Uyên: Nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính

Cập nhật: 24-08-2018 | 07:58:04

Trong đợt công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, TX.Tân Uyên đã vươn lên vị trí thứ 2, chỉ sau TP.Thủ Dầu Một và đạt chỉ số 82,00%, trong đó, điểm thẩm định đạt 48,75, điểm điều tra xã hội học (ĐTXHH) đạt 33,25. Theo đánh giá của Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh, TX.Tân Uyên có nhiều chỉ số thành phần tăng điểm là chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC); cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

 

 

 Cán bộ “một cửa” UBND TX.Tân Uyên giải quyết hồ sơ cho người dân

 Nỗ lực không ngừng

Năm 2017, TX.Tân Uyên là địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác CCHC. Theo đánh giá của Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh, TX.Tân Uyên có nhiều chỉ số tăng điểm trong 9 huyện, thị, thành phố. Cụ thể là chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành CCHC đứng thứ 3 với 91,13%, sau TP.Thủ Dầu Một và huyện Phú Giáo. Chỉ số thành phần cải cách TTHC TX.Tân Uyên đứng nhất bảng với 77,25%. Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đứng thứ 2 với 66,88%, sau huyện Bàu Bàng. Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC-VC đứng thứ 2 với 90,19%, sau TP.Thủ Dầu Một. Trong khi đó, chỉ số thành phần cải cách tài chính công đứng thứ 2 với 80,00% và chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính đứng thứ 3 với 83,69%.

Theo nhận định của các thành viên Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh, TX.Tân Uyên có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác CCHC trong thời gian qua. Điểm đáng lưu ý là TX.Tân Uyên đang có tốc độ đô thị hóa cao, kinh tế - xã hội phát triển thì cũng là địa phương có chất lượng công tác CCHC tốt và kết quả Chỉ số CCHC cao. Điều này tiếp tục khẳng định CCHC có mối quan hệ tác động qua lại với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. CCHC là động lực, tạo cơ chế, thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, giúp TX.Tân Uyên nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung tiếp tục thu hút đầu tư và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể nhất là số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thành lập mới ở TX.Tân Uyên đang tăng rất nhanh. Vì vậy, TX.Tân Uyên đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách TTHC để đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập.

Đáp ứng kỳ vọng của dân

Từ nhận định của Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh, chúng tôi đã quay trở lại TX.Tân Uyên để kiểm nghiệm cho những nỗ lực này. Quả thật, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, TX.Tân Uyên đã có nhiều cố gắng trong công tác cải cách TTHC để đáp ứng kỳ vọng của người dân. Lãnh đạo TX.Tân Uyên đã chỉ đạo UBND 12/12 xã, phường và bộ phận “một cửa” UBND thị xã ban hành quyết định phân công công chức văn phòng - Thống kê làm cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị, UBND xã, phường nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn TTHC cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã để tiến hành rà soát, đánh giá; ưu tiên các quy định, TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Khiếu nại - tố cáo, xây dựng, đất đai - môi trường, hợp tác xã - doanh nghiệp, vệ sinh, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Điều này đã đáp ứng được kỳ vọng của người dân, tổ chức.

Tính đến nay, TX.Tân Uyên đã tổ chức in ấn, niêm yết công khai TTHC mới theo các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh trong năm 2018 gồm: UBND thị xã đang thực hiện 43 lĩnh vực với 292 TTHC; UBND các xã, phường thực hiện 34 lĩnh vực với 126 TTHC. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị và UBND xã, phường đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai nội dung thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính. Tại bộ phận “một cửa” UBND thị xã đã công khai, công bố số điện thoại cán bộ lãnh đạo, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức tiện liên hệ khi cần thiết.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường đã tiếp nhận được 103.190 hồ sơ. Trong đó, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận 4.855 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 4,7%; UBND các xã, phường tiếp nhận 98.335 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 95,3%. Số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả đúng hạn 102.748/103.190 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,57%; giải quyết và trả kết quả trễ hạn 835/103.190 hồ sơ, tỷ lệ 0.81%. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường tiến hành rà soát và lập danh sách đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong năm 2017, năm 2018 thuộc thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận

Ông Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên cho biết, UBND thị xã đã có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cài đặt, triển khai tập trung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường thuộc thị xã thực hiện. Công tác tuyên truyền về CCHC, cải cách TTHC được Thị ủy, UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo kịp thời. UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trong việc tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung kế hoạch cải cách TTHC; nội dung về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, được người dân tin tưởng vào sự quyết tâm của TX.Tân Uyên trong công tác CCHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã và UBND các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền được 253 cuộc với 12.034 lượt người dự và 529 giờ phát sóng về chính sách pháp luật trên đài truyền thanh thị xã, xã, phường. Ngoài ra, đài truyền thanh từ thị xã đến các xã, phường thường xuyên đưa tin về tình hình triển khai cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”. Đài Truyền thanh thị xã đã tuyên truyền 61 tin, bài các loại với thời lượng 335 phút về CCHC và 49 tin, bài các loại với thời lượng 295 phút về mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”. Đồng thời, cổng thông tin điện tử của UBND thị xã đã mở chuyên mục về TTHC góp phần giúp CBCC-VC, người dân và doanh nghiệp nắm bắt, hiểu biết về chương trình cải cách TTHC của địa phương.

Ông Đoàn Hồng Tươi cho biết, từ nay đến cuối năm 2018, TX.Tân Uyên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn; đưa nội dung thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, rà soát TTHC vào tiêu chí đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, kiểm soát TTHC trên đài truyền thanh thị xã và xã, phường, tăng cường công tác thẩm định văn bản QPPL, kết hợp với kiểm soát các TTHC, đảm bảo các văn bản được ban hành đúng quy trình, thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 UBND TX.Tân Uyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai và giải quyết đầy đủ các TTHC theo thẩm quyền. “UBND thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối, cán bộ công chức tại bộ phận “một cửa” thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; góp phần bảo đảm xử lý nhanh, đúng quy trình trên tất cả các TTHC. UBND thị xã luôn quán triệt tư tưởng CBCC tham gia trực tiếp trong việc thực hiện các TTHC, bảo đảm không để phát sinh các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu; hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC”, ông Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên cho biết.

 HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter