Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 06-10-2015 | 08:22:39

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện có tính quyết định để bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng nên trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và có nhiều chuyển biến tích cực, lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 Chú trọng phát triển Đảng

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ tỉnh xác định là một nhiệm vụ then chốt, thực hiện thường xuyên và có chuyển biến tích cực. Cụ thể, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 11-CTr/TU ngày 25- 4-2015 về “Công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2010-2015” (gọi tắt là Chương trình số 11) và Chương trình số 13/CTr-TU ngày 27-5-2011 của Tỉnh ủy về “Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng - Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) giai đoạn 2011- 2015” (gọi tắt là Chương trình số 13). Kết quả, thực hiện Chương trình số 11, trong nhiệm kỳ qua, BTV cấp ủy cấp huyện đã ra quyết định kết nạp 9.322 đảng viên, đạt trên 137% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Song song đó, Chương trình số 13 đã kết nạp 369 đảng viên thuộc các tổ chức Đảng trong DNNKVNN, đạt gần 148% chỉ tiêu nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Ảnh: T.THẢO

Ông Trần Văn Mến, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh cho biết, việc thành lập cơ sở Đảng trong DNNKVNN dù gặp rất nhiều khó khăn, trong đó, khó khăn lớn nhất chính là việc các chủ DN chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong DN. Trong khi đó, việc tuyên truyền, vận động chủ DN, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài còn lúng túng, khó khăn. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục các DNNKVNN hiểu được lợi ích của tổ chức Đảng nên đã tạo được sự đồng thuận của các chủ DN. Những con số trên đã minh chứng cho những nỗ lực đó.

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ qua đã được thực hiện thường xuyên và tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng; bước đầu đã xác định, cảnh tỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên để mỗi người tự xem xét, soi rọi lại mình, phấn đấu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với nhiều phong trào thi đua, mô hình, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực; gắn việc làm theo Bác với việc thực hiện các nhóm giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức Đảng và đảng viên đã được chỉ ra qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tiếp tục có những chuyển biến tích cực; chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng tiếp tục được nâng lên, bảo đảm sự lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và quản lý đảng viên ngày càng tốt hơn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng. Hoạt động chất vấn trong Đảng bước đầu được triển khai thực hiện dần đi vào nề nếp, góp phần tích cực vào việc mở rộng dân chủ và nâng cao tính tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh cùng với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tinh thần trách nhiệm, tác phong trong công tác và ý thức rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên; tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng trước những khó khăn của đất nước, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Mặc dù đạt được nhiều thành tích nhưng theo đánh giá, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là chất lượng, hiệu quả, tính chiến đấu của công tác tư tưởng còn hạn chế, việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận có lúc chưa kịp thời. Việc tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là lực lượng công nhân còn hạn chế, chưa hiệu quả. Việc học tập và làm theo Bác tuy có sự chuyển biến, nhưng chưa đều, chưa thật sự đi vào chiều sâu, ở một số địa phương, đơn vị, còn mang tính hình thức. Việc triển khai thực hiện các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn chậm, chưa đồng bộ. Trong công tác đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có việc triển khai còn chậm. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các DNNKVNN còn hạn chế; mô hình quản lý, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp các khu công nghiệp chậm được đổi mới.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ tỉnh đề ra phương hướng phấn đấu là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, chính quyền hiệu lực, hiệu quả và phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Cụ thể, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục kiện toàn bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện và thực hiện tốt chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững các nguyên tắc của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra.

 Đảng bộ tỉnh Bình Dương hiện có 16 Đảng bộ cấp trên cơ sở (tăng 3 Đảng bộ so với đầu nhiệm kỳ), gồm 9 Đảng bộ huyện, thị, thành phố, 2 Đảng bộ khối, 2 Đảng bộ ngành cao su, 3 Đảng bộ lực lượng vũ trang; 588 tổ chức cơ sở Đảng với 218 Đảng bộ và 370 chi bộ (tăng 70 tổ chức cơ sở Đảng so với đầu nhiệm kỳ); 1.928 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (tăng 320 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ). Tổng số đảng viên là 37.451 người (tăng 10.665 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ). Trong đó, tổ chức Đảng trong các DNNKVNN là 54 chi, Đảng bộ cơ sở và 37 chi bộ trực thuộc với 969 đảng viên.

 

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter