70 năm Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam (1 hình)
70 năm Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam
Bộ Sưu Tập Ảnh khác