Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Cập nhật: 18-10-2021 | 09:09:14

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp là giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo, thời gian qua, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đã luôn nỗ lực, chủ động trong công tác tham mưu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Những đóng góp tích cực của các thế hệ Văn phòng Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tự hào những mốc son

Nhằm giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc xây dựng Đảng vững mạnh và thực hiện các nhiệm vụ về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng. Một trong những bộ phận tham mưu, giúp việc đó là tiền thân của Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 5-1947, Văn phòng Trung ương Đảng chính thức được thành lập tại Thái Nguyên. Là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng luôn nhận được sự giáo dục, rèn luyện, động viên khích lệ của các cơ quan cao nhất của Đảng, nhờ đó mà không ngừng trưởng thành, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Sau khi Văn phòng Trung ương Đảng được chính thức thành lập, hệ thống văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở cũng từng bước được hình thành, phục vụ đắc lực cho các cấp ủy trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đặc biệt từ ngày thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đến nay, văn phòng các cấp ủy luôn xác định trách nhiệm của mình và phục vụ tích cực, có hiệu quả cho cấp ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có thể nói, trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang dù ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, hoàn cảnh nào, Văn phòng cấp ủy cũng luôn phục vụ đắc lực cho hoạt động lãnh đạo của Trung ương và các cấp ủy Đảng qua các thời kỳ cách mạng.

Văn phòng Tỉnh ủy luôn chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng có chất lượng chương trình làm việc toàn khóa và chương trình làm việc hàng năm. Trong ảnh: Văn phòng Tỉnh ủy tham gia tổ chức, phục vụ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XI. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Cùng với hệ thống Văn phòng cấp ủy trong cả nước, Văn phòng Tỉnh ủy Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương được hình thành từ rất sớm, phục vụ tích cực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù hoàn cảnh khó khăn, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác tham mưu, kịp thời giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đến những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập tỉnh, bị địch đánh phá ác liệt, phải cùng với cấp ủy di chuyển căn cứ nhiều lần, nhưng Văn phòng cấp ủy tiếp tục vượt qua mọi khó khăn phục vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh cùng với cả miền Nam thành đồng của Tổ quốc đánh thắng các chiến lược của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy luôn kiên cường chịu đựng, vượt qua mưa bom bão đạn để làm tròn nhiệm vụ của mình. Từ Văn phòng Tỉnh ủy Thủ Dầu Một, đến Văn phòng Phân khu ủy Phân khu 5, Văn phòng Phân khu ủy Thủ Biên rồi trở lại là Văn phòng Tỉnh ủy Thủ Dầu Một, lúc nào Văn phòng cấp ủy cũng đứng vững trên vị trí chiến đấu, làm tròn nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đến ngày toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn kết, sáng tạo, tận tâm, tận tụy với công việc

Trong những năm qua, cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy trong tỉnh luôn đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó văn phòng cấp ủy tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của BộChính trị, Ban Bí thư, các hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của BộChính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của Đảng bộ theo đúng quy chế làm việc và chương trình công tác đã đề ra; tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI...; bên cạnh đó luôn kịp thời phát hiện và kiến nghị với cấp ủy bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề mới nảy sinh trên các lĩnh vực.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác văn phòng: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình…”, trong thời gian tới Văn phòng cấp ủy sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo công tác; đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Văn phòng cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đưa mọi hoạt động ngày càng nề nếp, chuyên nghiệp; tổ chức sắp xếp hợp lý tổ chức bộmáy theo hướng bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế đơn vị; thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộhợp lý nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng vị trí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tự hào truyền thống vẻ vang 91 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, trung thành, tận tụy, trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy toàn diện các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy truyền thống vẻ vang và kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, cán bộ, công chức văn phòng các cấp ủy của tỉnh hôm nay đã và đang tiếp bước bằng sự năng động, sáng tạo, hăng say cống hiến, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tâm với công việc, gương mẫu về chấp hành kỷ luật, về lối sống, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy các cấp trong tỉnh.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261294
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 16:43:12
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 16:42:31
      [news_picture] => 1638956551.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261289
      [news_title] => Bế mạc kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua các nghị quyết quan trọng phục hồi nền kinh tế
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 16:22:28
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 16:22:21
      [news_picture] => 1638955335.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261281
      [news_title] => Việt Nam kêu gọi thúc đẩy nhận thức và thực thi UNCLOS
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 14:01:55
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 14:01:15
      [news_picture] => 1638946875.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261279
      [news_title] => Thành ủy Thủ Dầu Một: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 14
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 13:00:40
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 13:00:09
      [news_picture] => 1638943208.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261278
      [news_title] => Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh: Quyết tâm vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 12:50:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 12:50:45
      [news_picture] => 1638942640.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261267
      [news_title] => Kinh tế tập thể, hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển, đổi mới
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 11:23:19
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 11:15:03
      [news_picture] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261266
      [news_title] => Khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 11:02:51
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 11:01:37
      [news_picture] => 1638936097.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261265
      [news_title] => Đẩy mạnh xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 10:56:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 10:55:18
      [news_picture] => 1638935718.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258093
      [news_title] => Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-10-18 07:58:25
      [news_createdate] => 2021-10-18 07:57:55
      [news_picture] => 1634518674.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258092
      [news_title] => Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Bàu Bàng: Tuyên dương đoàn viên, thanh niên tình nguyện chống Covid-19
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-10-18 07:58:25
      [news_createdate] => 2021-10-18 07:55:37
      [news_picture] => 1634518537.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258083
      [news_title] => Ngày hội thanh niên Bình Dương “vì một đô thị xanh” lần thứ IX
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-10-17 16:00:38
      [news_createdate] => 2021-10-17 16:00:25
      [news_picture] => 1634461224.JPG
    )

)
Quay lên trên