<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/cate/du-thao-luat-dat-dai/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:23 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Sửa đổi Nghị định 44: Áp phương pháp định giá đất sát giá thị trường]]> https://baobinhduong.vn/sua-doi-nghi-dinh-44-ap-phuong-phap-dinh-gia-dat-sat-gia-thi-truong-a302788.html Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn, định giá cần thống nhất cách thức lựa chọn, áp dụng phương pháp định giá đất, bảo đảm sát, đúng, phù hợp với giá trị thị trường.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Chủ tịch Quốc hội: Nỗ lực không ngừng để có dự Luật Đất đai tốt nhất]]> https://baobinhduong.vn/chu-tich-quoc-hoi-no-luc-khong-ngung-de-co-du-luat-dat-dai-tot-nhat-a302461.html Chủ tịch Quốc hội lưu ý đến nay, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn những vấn đề có ý kiến khác nhau, phải đưa ra các phương án; ngay cả các vấn đề đã chốt phương án nhưng vẫn còn ý kiến khác nhau.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Kỳ họp thứ 5: Cần giải quyết tốt vấn đề chênh lệch địa tô và giá đất]]> https://baobinhduong.vn/ky-hop-thu-5-can-giai-quyet-tot-van-de-chenh-lech-dia-to-va-gia-dat-a299206.html Đại biểu Trần Văn Khải đề xuất Luật Đất đai (sửa đổi) phải bảo đảm hài hòa lợi ích trong khai thác chênh lệch địa tô giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân, tránh nguồn lực đất đai bị thất thoát.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Đại biểu Quốc hội: Cơ sở xác định giá đất tiệm cận với thị trường vẫn còn mơ hồ]]> https://baobinhduong.vn/dai-bieu-quoc-hoi-co-so-xac-dinh-gia-dat-tiem-can-voi-thi-truong-van-con-mo-ho-a299199.html Theo các đại biểu, Luật Đất đai (sửa đổi) cần được tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, làm rõ nguyên tắc thị trường để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Luật Đất đai (sửa đổi): Bổ sung quy định mới về giá đất, đấu thầu]]> https://baobinhduong.vn/luat-dat-dai-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-moi-ve-gia-dat-dau-thau-a299116.html Làm rõ nguyên tắc định giá đất; giảm quy mô diện tích đấu thầu triển khai dự án nhà ở thương mại là những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Luật Đất đai (sửa đổi): Cần làm rõ hơn phương pháp xác định giá đất]]> https://baobinhduong.vn/luat-dat-dai-sua-doi-can-lam-ro-hon-phuong-phap-xac-dinh-gia-dat-a298376.html Quy định trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi về phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường chưa thực sự rõ ràng, chưa đưa ra được nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Luật Đất đai (sửa đổi): Một số nội dung cần rà soát để hoàn thiện hơn]]> https://baobinhduong.vn/luat-dat-dai-sua-doi-mot-so-noi-dung-can-ra-soat-de-hoan-thien-hon-a297790.html Một số nội dung cần được rà soát để hoàn thiện sâu sắc hơn như việc quản lý tiết kiệm, hiệu quả, điều tiết giữa nguồn thu từ đất giữa Trung ương và địa phương; cách thức, thủ tục tính giá đất.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Hoàn thiện pháp luật về đất đai trong thời kỳ hội nhập]]> https://baobinhduong.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-dat-dai-trong-thoi-ky-hoi-nhap-a296588.html Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn một số vướng mắc cần tiếp tục được hoàn thiện như công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ chế chuyển dịch đất đai.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Chủ tịch Quốc hội: Kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai]]> https://baobinhduong.vn/chu-tich-quoc-hoi-kiem-soat-chat-che-khac-phuc-tinh-trang-dau-co-dat-dai-a296459.html Tham gia ý kiến trong phiên thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu một số nội dung cần tiếp tục rà soát để hoàn thiện sâu sắc hơn]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Công khai, minh bạch trong định giá đất]]> https://baobinhduong.vn/phien-hop-thu-23-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cong-khai-minh-bach-trong-dinh-gia-dat-a296210.html Tờ trình của Chính phủ nêu rõ: Việc định giá đất phải bảo đảm nguyên tắc xác định giá đất theo thị trường; tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất; bổ sung quy định tư vấn thẩm định.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Thẩm định dự thảo luật đất đai sửa đổi]]> https://baobinhduong.vn/tham-dinh-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-a295488.html Sau khi lấy ý kiến nhân dân, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét và nếu đủ điều kiện thì sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA['Tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự Luật Đất đai đến ngày cuối cùng']]> https://baobinhduong.vn/tiep-thu-cac-y-kien-dong-gop-cho-du-luat-dat-dai-den-ngay-cuoi-cung-a295126.html Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh "tinh thần tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến ngày cuối cùng," bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, cụ thể.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Sửa đổi Luật Đất đai: Nắm bắt thực tiễn, lắng nghe nguyện vọng nhân dân]]> https://baobinhduong.vn/sua-doi-luat-dat-dai-nam-bat-thuc-tien-lang-nghe-nguyen-vong-nhan-dan-a295047.html Theo đánh giá của các nhà khoa học, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tổ chức chính trị-xã hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân;]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Kiến nghị làm rõ quy định về quỹ đất cho chăn nuôi trong Luật Đất đai]]> https://baobinhduong.vn/kien-nghi-lam-ro-quy-dinh-ve-quy-dat-cho-chan-nuoi-trong-luat-dat-dai-a294817.html Trong kiến nghị gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường, ba hiệp hội chăn nuôi khẳng định cần có những quy định cụ thể hạng mục đất dành cho chăn nuôi tập trung trong Luật đất đai sửa đổi.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700 <![CDATA[Làm tốt hơn việc quy hoạch, quản lý và sử dụng đất]]> https://baobinhduong.vn/lam-tot-hon-viec-quy-hoach-quan-ly-va-su-dung-dat-a294524.html Ðất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản và là nguồn lực to lớn của đất nước.]]> Sat, 23 Sep 2023 15:34:11 +0700