<![CDATA[Tin Tức]]> https://baobinhduong.vn/rss/subcate/tai-chinh-ngan-hang/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:25 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bàu Bàng: Tổng dư nợ đạt 99% kế hoạch được giao]]> https://baobinhduong.vn/phong-giao-dich-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-huyen-bau-bang-tong-du-no-dat-99-ke-hoach-duoc-giao-a321016.html Ông Nguyễn Thành Hiệp, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bàu Bàng (PGD), cho biết trong quý I- 2024, ngân hàng được giao tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Tín dụng chính sách: Cần tăng vốn đối ứng của địa phương]]> https://baobinhduong.vn/tin-dung-chinh-sach-can-tang-von-doi-ung-cua-dia-phuong-a320947.html Bên cạnh nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương góp phần quan trọng trong phát triển bền vững tín dụng chính sách.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Quản lý nguồn vốn vay đúng mục đích, đối tượng]]> https://baobinhduong.vn/quan-ly-nguon-von-vay-dung-muc-dich-doi-tuong-a319920.html Chiều 8-4, Ban đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Tân Uyên tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2024]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Quỹ Tín dụng nhân dân Lái Thiêu: Năm 2024, phấn đấu tổng nguồn vốn hoạt động gần 120 tỷ đồng]]> https://baobinhduong.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-lai-thieu-nam-2024-phan-dau-tong-nguon-von-hoat-dong-gan-120-ty-dong-a319491.html Quỹ Tín dụng nhân dân Lái Thiêu vừa tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2023.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Đưa lãi suất thẻ tiết kiệm vào diện giám sát chặt]]> https://baobinhduong.vn/dua-lai-suat-the-tiet-kiem-vao-dien-giam-sat-chat-a319419.html Gần đây, dư luận xôn xao về vụ việc một khách hàng ở Quảng Ninh vay thẻ tín dụng Eximbank 8,5 triệu đồng và phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Các cơ quan ngành dọc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng]]> https://baobinhduong.vn/cac-co-quan-nganh-doc-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-a318627.html Chiều 21-3, Khối thi đua các cơ quan ngành dọc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Vay ngân hàng trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan]]> https://baobinhduong.vn/vay-ngan-hang-tren-100-trieu-dong-phai-cung-cap-thong-tin-nguoi-lien-quan-a318467.html Điều kiện này được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra khi sửa đổi Thông tư 39 quy định về cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Hệ thống ngân hàng thúc đẩy cho vay tiêu dùng cá nhân]]> https://baobinhduong.vn/he-thong-ngan-hang-thuc-day-cho-vay-tieu-dung-ca-nhan-a318404.html Các ngân hàng đang đẩy mạnh cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng cá nhân với nhiều chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, “rã băng” tín dụng mảng bán lẻ, góp phần hỗ trợ đầu ra cho sản xuất, kinh doanh.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Tăng cho vay tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen]]> https://baobinhduong.vn/tang-cho-vay-tieu-dung-han-che-tin-dung-den-a318318.html Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cho thấy, trong 5 năm gần đây, tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân: Cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động]]> https://baobinhduong.vn/he-thong-quy-tin-dung-nhan-dan-co-cau-lai-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-a318312.html Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương, cho biết sau hơn một năm thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Không lo thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh]]> https://baobinhduong.vn/khong-lo-thieu-von-cho-san-xuat-kinh-doanh-a318059.html Trước bối cảnh doanh nghiệp (DN) vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đưa ra các gói hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, kích cầu tín dụng trong năm 2024.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Quỹ tín dụng nhân dân kiểm soát tốt nợ xấu]]> https://baobinhduong.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-kiem-soat-tot-no-xau-a317917.html Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương, năm 2023, các chỉ tiêu hoạt động cơ bản của 10 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh khá ổn định.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ tiền tệ]]> https://baobinhduong.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-dap-ung-tot-nhu-cau-dich-vu-tien-te-a317842.html Thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương, cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có 10 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đang hoạt động tại 5 địa bàn huyện/ thành phố]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân]]> https://baobinhduong.vn/tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-cac-quy-tin-dung-nhan-dan-a317530.html Sáng 6-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương tổ chức hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân năm 2024.]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700 <![CDATA[Công khai lãi suất, ngân hàng than khó]]> https://baobinhduong.vn/cong-khai-lai-suat-ngan-hang-than-kho-a317434.html Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam thực hiện chủ trương công bố công khai lãi suất bình quân của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), lãi suất bình quân cho vay của từng TCTD nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp]]> Thu, 25 Apr 2024 14:40:50 +0700