Kết quả tìm kiếm cho "ngày Pháp luật Việt Nam"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 41

Nhiều hoạt động tuyên truyền “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

Cập Nhật 07-11-2013

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, tại cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức thực hiện nghiêm và phấn đấu đạt kết quả cao; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện để đạt mục đích, yêu cầu đề ra là phổ biến, giáo dục sâu rộng các quy định của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Tại cấp huyện, UBND cấp huyện căn cứ nội dung, kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện. Sau đó, tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 20-11-2013 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Quay lên trên free html hit counter