Cải cách hành chính

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hành chính – Bài 1

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển, đất và người Bình Dương đã, đang và sẽ tiếp tục tạo được hình ảnh và ấn tượng sâu sắc...

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương

Trung tâm Hành chính công (TTHCC) hiện đã thực hiện cập nhật công khai toàn bộ 2.130 thủ tục hành chính (TTHC) (100% TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Trên cơ sở thực hiện chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao, trong năm 2018, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) đã thực hiện, hoàn thành hầu hết các nội dung công việc theo kế hoạch chương trình công tác năm đã đề ra

Nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính

Năm 2018, Đảng ủy, UBND phường An Thạnh, TX.Thuận An đã kịp thời chỉ đạo các mặt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Trong năm 2018, các sở, ban, ngành của tỉnh đã tiếp nhận 86.387 hồ sơ các loại. Trong đó, đã giải quyết 82.950 hồ sơ, số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn 79.505 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,85%.

Năm 2018, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC tiếp tục đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã công khai, minh bạch các TTHC kịp thời

Năm 2018, các cơ quan cấp tỉnh đã tiếp nhận 7 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý kịp thời; kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị đều được đăng tải

Thực hiện các quy định của Trung ương về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Trong năm 2018, Bình Dương luôn xem công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp

Năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn và tuyên truyền pháp luật được 26 cuộc với hơn 5.860 lượt người tham dự; tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 1.530 lượt người tham dự

Trong năm 2018, tổ chức 19 lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho 1.636 học viên, trong đó có 60 cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính của cấp tỉnh và huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính

Quay lên trên free html hit counter