Chính sách mới

I. CHÍNH PHỦ

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát,

Ngày 28-7-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn,

Từ ngày 1-9-2020, Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15-7-2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Nghị định 86/2020/NĐ-CP ngày 23-7-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17-7-2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Nhằm góp phần khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch

Ngày 15-7-2020, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Nghị định 79/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Ngày 28-5-2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10-6-2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

Quay lên trên free html hit counter