Chính sách mới

Nghị định 64/2020/NĐ-CP ngày 10-6-2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul;

Ngày 25-11-2019, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2020.

Nghị định 60/2020/NĐ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP

Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định khái niệm: “Hành vi quan hệ tình dục khác” cũng là hành vi hiếp dâm.

Ngày 8-4-2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2020/ TT-BTP về việc hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

Ngày 28-4-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 588/ QĐ-TTg để phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Ngày 9-4-2020 Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/ NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19. Nội dung hỗ trợ được quy định chi tiết như sau:

Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 5-5-2020 của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nhằm triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch bệnh Covid-19 gây ra theo quy định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị định 52/2020/NĐ-CP ngày 27-4-2020 của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Ngày 3-3 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,

Quay lên trên free html hit counter