Chính sách mới

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng xử trong trường học

Nghị định 31/2019/NĐ- CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tố cáo

Nghị định 30/2019/NĐ-CP ngày 28-3-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thủy sản.

Ngày 21-2-2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/ NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ- CP về lệ phí trước bạ.

Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không nhằm mục đích giao cấu

Ngày 19-2-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ

Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 1-2-2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình

Ngày 29-1-2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND Quy định về xây dựng, quản lý

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) đã được thông qua ngày 20-6-2017.

Quay lên trên free html hit counter