Chính sách mới

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng xử trong trường học

Trật tự quản lý kinh tế là những quy định của Nhà nước về chế độ, nguyên tắc, chính sách trên các lĩnh vực sản xuất, lưu thông kinh doanh hàng hóa, quản lý tài chính, tiền tệ, tài nguyên, quản lý đất đai và bảo vệ rừng…

Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9-5-2019 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngày 24-4-2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định 31/2019/NĐ- CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tố cáo

Nghị định 30/2019/NĐ-CP ngày 28-3-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thủy sản.

Ngày 21-2-2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/ NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ- CP về lệ phí trước bạ.

Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không nhằm mục đích giao cấu

Ngày 19-2-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ

Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 1-2-2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

Quay lên trên free html hit counter