Chính sách mới

Quy định về tiêu chuẩn chung của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo

Quyết định 28/2019/QĐ- TTg ngày 16-9-2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ngày 29-8-2019 Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ

I. CHÍNH PHỦ

Ngày 18-10-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi (NCT) tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ

Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30-7-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên.

Ngày 31-7-2019, HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND

Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14-8-2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 5-8-2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND.

Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày 29-7-2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Ngày 24-7-2019 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Ngày 11-7-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Quay lên trên free html hit counter