Hướng dẫn các bước khai báo y tế trực tuyến (1 hình)
Khai báo y tế toàn dân được triển khai nhằm phòng chống dịch Covid-19 một cách triệt để hơn. Bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.
Quay lên trên free html hit counter