93 mùa xuân và khát vọng hùng cường

Cập nhật: 30-01-2023 | 08:20:20

Ngày 3-2-1930 đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại, đó chính là minh chứng sinh động, thuyết phục nhất để khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…

Bài 1: Người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Nhìn lại hành trình của Đảng 93 năm qua mới thấy Đảng ta thật vĩ đại. Trong bối cảnh phong trào cách mạng Việt Nam đang khủng hoảng, bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo, Đảng đã ra đời và lãnh đạo đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo nên cơ đồ, vị thế và uy tín của Việt Nam như ngày nay.

Sự ra đời tất yếu

Cách đây 93 năm, ngày 3-2- 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tại Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn. Hội nghị họp tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Trong bối cảnh phong trào cách mạng Việt Nam đang khủng hoảng, bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo thì việc thành lập Đảng là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”…

Đại hội XIII của Đảng xác định phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Năm 1945, ở tuổi 15, chỉ với khoảng 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, giành lại độc lập cho dân tộc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Năm 1945, ở tuổi 15, chỉ với khoảng 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, giành lại độc lập cho dân tộc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình…

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, đất nước vẫn còn thù trong giặc ngoài, hoàn cảnh vô cùng phức tạp. Với tầm nhìn chiến lược và hiểu biết thực tiễn cách mạng thế giới sâu sắc, chỉ sau một ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã triệu tập phiên họp đầu tiên Chính phủ lâm thời, bàn những vấn đề cấp bách, đồng thời chủ trương “Chúng ta phải tiến hành Tổng tuyển cử Quốc hội và phải có một Hiến pháp dân chủ”. Trước muôn vàn khó khăn của chính quyền còn non trẻ, Đảng ta và Hồ Chí Minh đã kiên quyết lãnh đạo tổ chức cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 để nhân dân tự lựa chọn, bầu những đại biểu chân chính của mình vào Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

Ông Mai Thanh Chí (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), người đã hơn 100 tuổi đời, 73 tuổi Đảng, vẫn nhớ như in ngày bầu cử Quốc hội của 76 năm trước. Ông kể, đến nay ông đã 15 lần được trực tiếp cầm lá phiếu bầu cử, hòa mình vào ngày hội lớn của non sông. Cách đây 76 năm, ngày 6-1- 1946, đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông cùng toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền Bắc đến miền Nam, đã nô nức đi bỏ lá phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bất chấp bom đạn của giặc Pháp, vượt qua sự lùng ráp khủng bố gay gắt của kẻ thù lúc đó, ông đã đi bầu cử để thể hiện ý chí độc lập thống nhất, kiên quyết kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh.

Tiếp sau đó, kể từ năm 1946, dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã dốc toàn lực để giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh vệ quốc (chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam, bảo vệ biên giới phía Bắc) và làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia.

Kể sao hết những mất mát, hy sinh mà Đảng và nhân dân ta phải trải qua trong suốt mấy chục năm trường chinh gian khổ để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ non sông gấm vóc, kiến tạo hòa bình và dựng xây, phát triển đất nước.

Đảng ta thật vĩ đại

Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, có khả năng lôi cuốn quần chúng, hội tụ được sức mạnh của toàn dân, trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, những biến động chính trị đã khiến Liên Xô tan rã và toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu sụp đổ. Đảng ta vẫn vững “tay chèo”, đưa “con thuyền” xã hội chủ nghĩa Việt Nam vượt qua sóng cả…

Sau 37 năm đổi mới, đất nước ta đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, từ một nước nghèo đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình thấp kể từ năm 2008. Cho đến hôm nay, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất, tinh thần được cải thiện rõ rệt. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đây là niềm tự hào, là động lực và nguồn lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Những thành tựu to lớn về mọi mặt của đất nước trong mấy chục năm qua chính là niềm tin khoa học và căn cứ thực tiễn quan trọng để Đại hội XIII của Đảng thông qua chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

93 năm qua, Đảng ta vẫn luôn khẳng định được vai trò quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cả trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hay trong sự nghiệp phát triển đất nước đầy cam go, thách thức như hiện nay. 

Sau 37 năm đổi mới, đất nước ta đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, từ một nước nghèo đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình thấp kể từ năm 2008. Những thành tựu to lớn về mọi mặt của đất nước trong mấy chục năm qua chính là niềm tin khoa học và căn cứ thực tiễn quan trọng để Đại hội XIII của Đảng thông qua chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước…

(còn tiếp)

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292699
      [news_title] => Họp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát động 30 ngày thi đua cao điểm
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-03-23 10:27:39
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-23 10:27:31
      [news_picture] => 1679542051.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292698
      [news_title] => Quan hệ Việt Nam-Italy đang phát triển tích cực, toàn diện
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-23 10:24:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-23 10:23:33
      [news_picture] => 1679541813.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292676
      [news_title] => TP.Thủ Dầu Một: Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-23 08:34:05
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-23 08:31:16
      [news_picture] => 1679535076.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292670
      [news_title] => Hội LHPN Tp.Dĩ An: Tặng quà cho hội viên, phụ nữ khiếm thị
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-23 08:34:05
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-23 08:22:38
      [news_picture] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292668
      [news_title] => Thị trấn Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên): Thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ mới nhập ngũ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-23 08:34:05
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-23 08:20:37
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292664
      [news_title] => Hội nông dân xã Bạch Đằng (Tx.Tân Uyên): Tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-23 08:34:05
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-23 08:14:40
      [news_picture] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292663
      [news_title] => Không để người dân ở lại phía sau trong chuyển đổi số
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => cai-cach-hanh-chinh
      [news_publicdate] => 2023-03-23 08:34:05
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-23 08:09:09
      [news_picture] => 1679533748.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292662
      [news_title] => UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện số hóa giấy tờ, hồ sơ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => cai-cach-hanh-chinh
      [news_publicdate] => 2023-03-23 08:34:05
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-23 08:07:01
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289077
      [news_title] => Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-01-29 07:18:16
      [news_createdate] => 2023-01-29 07:17:36
      [news_picture] => 1674951455.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289052
      [news_title] => Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-01-28 11:06:48
      [news_createdate] => 2023-01-28 11:06:12
      [news_picture] => 1674878772.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289022
      [news_title] => Thủ tướng: Bước vào năm mới với năng lượng mới, khí thế mới
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-28 06:52:40
      [news_createdate] => 2023-01-28 06:43:16
      [news_picture] => 1674862996.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên