Bác đem mùa xuân về, dâng hoa đẹp cho đời…

Cập nhật: 28-01-2022 | 22:31:58

Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ánh sáng chân lý thời đại để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam. Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

 “Bác ngồi đó với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước từng giờ…”

 Với nhận thức sâu sắc về thực tại xã hội và rất đau xót trước nỗi thống khổ của đồng bào, Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh - có sự đột phá táo bạo và đúng đắn khi xuất dương tìm đường cứu nước. Ngày 5-6-1911, Người bắt đầu hành trình ra nước ngoài tìm con đường cứu nước, cứu dân. Sau gần 10 năm bôn ba trên hành trình khát vọng giải phóng dân tộc, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ánh sáng chân lý thời đại, tìm được con đường đi cho cách mạng Việt Nam. Tìm ra con đường đúng đắn của cách mạng Việt Nam - độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, đó là cống hiến vĩ đại của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với phong trào cách mạng Việt Nam, mở ra bước ngoặt trong tiến trình giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam.

Với khát vọng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”, Nguyễn Ái Quốc, sau khi tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam, đã kiến tạo những nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng, đi tới thực hiện khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Sự kiến tạo đó gắn liền với việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, giữa cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản; xây dựng lực lượng lãnh đạo cuộc cách mạng là Đảng Cộng sản; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng toàn dân tộc; xác định rõ những vấn đề về phương pháp cách mạng; định hình chế độ xã hội mới sau khi giành chính quyền về tay nhân dân...

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước, về lực lượng lãnh đạo kéo dài nhiều thập niên, là “một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”. Sau khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, kiên định con đường cách mạng đã được vạch ra trong Cương lĩnh của Đảng. Thắng lợi của các cao trào cứu nước, giải phóng dân tộc đã xác nhận tính đúng đắn của con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam.

Ngày 28-1-1941, sau bao năm xa đất nước, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, bắt đầu một hành trình mới: Cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thực hiện khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa, dẫn tới thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ nền quân chủ, phá tan xiềng xích thực dân ngót 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đó là cuộc đổi đời của dân tộc, là thắng lợi rực rỡ đầu tiên của hành trình khát vọng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mở ra một thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

 Bác Hồ với các cháu thiếu niên

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xác định cách mạng Việt Nam phải đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, nhằm mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Độc lập dân tộc ở Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người tìm thấy giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc trong mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Theo Người, “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Vì vậy, Người khẳng định, cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là xây dựng một xã hội tốt đẹp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội không chỉ gắn liền với độc lập dân tộc, mà còn là phương thức, điều kiện để giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện quyền tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, thành quả cách mạng mà Người cùng toàn Đảng, toàn dân đã kiến tạo, di sản tư tưởng mà Người để lại tiếp tục soi đường, dẫn lối cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam; trong đó, có những thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể và thực tiễn phát triển của Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng chung của toàn dân tộc, phù hợp với quy luật và xu thế phát triển chung của nhân loại. Đó là sản phẩm sáng tạo mang tầm vóc lịch sử của Đảng và nhân dân ta; đồng thời, là quá trình Đảng và dân tộc đã kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc ta đã chọn, cũng là sự lựa chọn tất yếu phù hợp điều kiện thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển tiến bộ của lịch sử nhân loại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một thông điệp cho khát vọng đấu tranh giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam. Từ chủ nghĩa yêu nước và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, Người đến với chủ nghĩa xã hội. Tiếp nối di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng và toàn diện đường lối đổi mới vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng tiếp tục quán triệt cả trong nhận thức và hành động: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó cũng chính là tiền đề và điều kiện tiên quyết để giữ vững thành quả cách mạng, để ổn định và phát triển bền vững đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như mong ước, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về xây dựng một nước Việt Nam phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264709
      [news_title] => BECAMEX IDC, thương hiệu mạnh trên đường phát triển
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-29 20:14:50
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-29 20:14:27
      [news_picture] => 1643462066.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264708
      [news_title] => Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-29 20:14:50
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-29 20:10:57
      [news_picture] => 1643461856.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264707
      [news_title] => Xây dựng chính quyền số phục vụ người dân, doanh nghiệp
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-29 20:07:00
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-29 20:06:47
      [news_picture] => 1643461606.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264672
      [news_title] => “Lực đẩy” đầu tư công
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-29 19:47:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-29 10:09:18
      [news_picture] => 1643425757.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264659
      [news_title] => Giữ lợi thế, tăng tốc thu hút đầu tư nước ngoài
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 22:31:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-28 22:30:45
      [news_picture] => 1643383845.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264658
      [news_title] => Khi doanh nghiệp... tiếp sức
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-01-28 22:31:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-28 22:22:54
      [news_picture] => 1643383883.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264657
      [news_title] => Chủ động đổi mới, sáng tạo để vươn xa
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 22:31:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-28 22:16:29
      [news_picture] => 1643382988.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264656
      [news_title] => Nâng tầm phát triển, hội nhập sâu rộng
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 22:31:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-28 22:12:13
      [news_picture] => 1643382733.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264650
      [news_title] => Vững bước đi lên trên con đường đã chọn
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 22:31:58
      [news_createdate] => 2022-01-28 20:55:26
      [news_picture] => 1643378125.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264649
      [news_title] => Bản lĩnh vượt khó
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 22:31:58
      [news_createdate] => 2022-01-28 20:50:37
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264642
      [news_title] => Chùm tranh tôn vinh tuyến đầu chống dịch
      [newcate_code1] => bao-xuan-nham-dan-2022
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-01-28 09:35:48
      [news_createdate] => 2022-01-28 17:39:14
      [news_picture] => 1643366372.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên