Bình Dương: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Cập nhật: 23-01-2014 | 00:00:00

 Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) theo nghị quyết, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, điểm sáng là Bình Dương đã chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

 

Mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp tỉnh tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh

Điều hành linh động

Thực hiện Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và để tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch CCHC năm 2013 của tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chương trình, đề án về CCHC như chỉ đạo triển khai mô hình một cửa hiện đại đồng loạt tại 7/7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh; triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2013-2015 và chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với CCHC; triển khai thực hiện Đề án xây dựng vị trí việc làm, biên chế, xác định cơ cấu ngạch công chức, viên chức của tất cả các cơ quan hành chính, sự nghiệp trong tỉnh và một số nhiệm vụ khác...

Sự chỉ đạo, điều hành linh động của UBND tỉnh trong công tác CCHC được cụ thể hóa bằng những kết quả cụ thể trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Việc ban hành Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh…

Xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Sở Tư pháp) đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; ĐT: (0650) 3.835.029, fax: (0650) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

Sự điều hành linh động của UBND tỉnh trong công tác CCHC đã đạt được nhiều kết quả tốt. Cụ thể là cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Số lượng TTHC áp dụng tại các sở là 1.088 trong tổng số 1.409 TTHC cấp tỉnh (không bao gồm các cơ quan quân sự, công an, ngành dọc), chiếm 72,26% số TTHC cấp tỉnh theo Đề án 30 của tỉnh.

Đối với cấp huyện, TX.Thuận An đã thực hiện 130 TTHC trong tổng số 226 TTHC theo Đề án 30, chiếm 57,5%, cao nhất trong các đơn vị hành chính cấp huyện. Số hồ sơ do cấp huyện tiếp nhận và xử lý thống kê theo phần mềm một cửa hiện đại là 293.216 hồ sơ, tập trung ở các lĩnh vực công chứng, chứng thực, đất đai, xây dựng và đăng ký kinh doanh.

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước đã được thực hiện đồng bộ. Hiện có 80% cơ quan hành chính cấp tỉnh và tương đương đã xây dựng cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử bao gồm: 15/18 sở, 1 ban và 7/7 UBND cấp huyện. Ngoài ra, còn một số website các đơn vị khác như Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật, Hội Khoa học lịch sử, Tỉnh đoàn, Bảo hiểm Xã hội, Tòa án, Cục Hải quan, Cục Thuế… Phần lớn website của các đơn vị cung cấp thông tin và dịch vụ công ở mức độ 2.

Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đã có 3 đơn vị cung cấp dịch vụ công mức độ 3 lên website gồm 109 TTHC. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ 6 thủ tục, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 73 thủ tục, Sở Tài nguyên và Môi trường 30 thủ tục. Hầu hết các cơ quan khác đang từng bước nâng cấp hoặc xây dựng mới website nhằm cung cấp dịch vụ công mức độ 3 theo lộ trình.

Hiện nay tỉnh đang xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung của tỉnh, dự kiến ngày 20-2 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh sẽ làm việc tập trung tại trung tâm, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý, hướng đến xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp tỉnh tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung. Theo đó, sẽ hợp nhất tất cả bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành cấp tỉnh để thành lập Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tập trung, thực hiện tất cả các TTHC (Bộ TTHC theo Đề án 30). Bộ phận một cửa sẽ được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. r

Trong năm 2013, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp thẩm định 77 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), góp ý 68 lượt dự thảo văn bản (Trung ương 19, địa phương 49), góp phần hoàn thiện thể chế hành chính, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh kiểm tra 55/55 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành (50 quyết định và 5 chỉ thị). Qua kiểm tra đã phát hiện 3/55 văn bản có sai sót, trong đó 2 văn bản có sai sót về nội dung, 1 văn bản sai sót về trình tự thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL. Tỉnh cũng tổ chức thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 36/36 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra đã phát hiện 2/36 văn bản sai sót, gồm 1 văn bản sai về căn cứ pháp lý, 1 văn bản sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày. Đồng thời, tỉnh đã kiểm tra theo chuyên đề 54 văn bản QPPL do HĐND, UBND của 7 huyện, thị, thành phố ban hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai và xây dựng, xử lý văn bản ban hành có sai sót hoặc không còn phù hợp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cho rằng sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác cải cách TTHC ngày càng quyết liệt và sâu sát đã góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC, tạo nền tảng vững chắc cho công tác CCHC trong những năm tiếp theo và hỗ trợ đắc lực cho các lĩnh vực khác, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Các chương trình, đề án, kế hoạch công tác CCHC của tỉnh được ban hành chi tiết, rõ ràng làm cơ sở cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã tổ chức triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu CCHC tại từng địa phương, đơn vị; đồng thời, bảo đảm sự thống nhất trong công tác CCHC theo định hướng của Trung ương và của tỉnh.

Để hoàn thành tốt kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đưa vào chương trình công tác năm 2014 của ngành, địa phương để chỉ đạo thực hiện. Trong đó, cần chú ý đến một số nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật kết hợp kiểm soát TTHC; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chuyên gia về việc thực hiện công tác CCHC của các ngành, các cấp. Công bố công khai tất cả các TTHC thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh và UBND cấp huyện để giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong việc tra cứu, tham khảo khi cần thiết.

SÔNG TRÀ

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=337
Quay lên trên