Cách mạng Tháng Tám: Bước nhảy vọt vĩ đại của cách mạng Việt Nam- Kỳ 2

Cập nhật: 22-08-2014 | 10:27:42

Cách mạng tháng Tám (CMTT) không chỉ tạo ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn để lại những bài học vô cùng to lớn. Đó là bài học về sự lãnh đạo của Đảng kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh, có đường lối lãnh đạo, phương pháp cách mạng đúng đắn; bài học về giành, giữ chính quyền và chớp thời cơ cách mạng…

>>>Kỳ 1: Cách mạng tháng Tám và ý nghĩa lịch sử

Kỳ 2: Những bài học quý giá

 Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

CMTT đã chỉ ra rằng, một Đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu được chủ nghĩa Mác - Lê nin, đỉnh cao trí tuệ của thời đại được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn cách mạng của đất nước, đề ra được đường lối cách mạng đúng đắn, có phương pháp, hình thức đấu tranh phong phú, linh hoạt; biết nắm thời cơ, xây dựng lực lượng và tổ chức, sử dụng lực lượng đúng lúc, phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng tiến lên giành và giữ chính quyền. Nếu không có một Đảng cách mạng, một lãnh tụ kiệt xuất, một bộ tham mưu tài giỏi, có lý luận tiên tiến, có tư tưởng thống nhất, có tổ chức chặt chẽ, có đường lối đúng đắn và hợp lòng dân thì khó tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc để làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất, chỉ trong vòng nửa tháng đã giành thắng lợi và xác lập chính quyền dân chủ nhân dân trên phạm vi toàn quốc. Thực tiễn lịch sử 84 năm qua lại càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của một Đảng mạnh luôn luôn là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Điều đó nói lên rằng, muốn tiến hành một cuộc cách mạng xã hội sâu sắc và triệt để không thể thiếu vai trò lãnh đạo của một Đảng mác-xít và một Đảng muốn giữ vai trò lãnh đạo cách mạng cần phải giải quyết tốt các vấn đề cơ bản của cách mạng trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân…

 

Bức ảnh “Ngày độc lập” trong bộ sưu tập của Giáo sư người Pháp Phi-líp Đờ-vi-lê trưng bày tại Nhà thông tin Tràng Tiền, nhân dịp Quốc khánh 2-9-2010 (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

CMTT cũng là những bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ suốt 30 năm, tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới giành những thành tựu quan trọng trong 28 năm gần đây.

Giành và giữ chính quyền

CMTT đã để lại bài học về giành chính quyền. Một sự sáng tạo của Đảng ta là không phải đợi đến khi phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc mới đặt vấn đề giành chính quyền về tay nhân dân. Tháng 5-1941, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, Đảng đã chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang với các hình thức và quy mô thích hợp giành chính quyền từng bộ phận, thành lập và mở rộng các căn cứ địa cách mạng, sẵn sàng chuyển sang hình thức tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.

Chính vì thế Đảng đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - tri thức; khai thác và phát huy triệt để động lực tinh thần, nêu cao “ý chí Việt Nam”, tinh thần dũng cảm, sáng tạo, sẵn sàng xông lên cứu nước cứu nhà; tạo động lực to lớn để đưa CMTT đến thắng lợi hoàn toàn. Quyền lợi sống còn của cả dân tộc gắn với lợi ích của từng tầng lớp, từng người; quyền lợi cơ bản gắn liền với quyền lợi trước mắt đã động viên, thúc đẩy đông đảo quần chúng kiên trung, bất khuất anh dũng xông lên đương đầu với những lực lượng thù địch hung bạo nhất.

Bài học lớn giành và giữ chính quyền chính là Đảng đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ để đưa cuộc cách mạng đến thành công. Lực lượng cách mạng có được chính là nhờ Đảng nắm bắt đúng nguyện vọng của quần chúng, biết gắn lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, có mục tiêu chính trị rõ ràng, phương pháp cách mạng đúng đắn. Vận dụng những tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn thể hiện trong khẩu hiệu đấu tranh từng thời kỳ như độc lập dân tộc, người cày có ruộng, 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, chủ trương phá kho thóc của Nhật cứu đói cho dân và hàng loạt hình thức vận động, tập hợp lực lượng, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của quần chúng khác…

Đảng ta đã kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và đã biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp, đúng lúc để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước mới của dân, do dân và vì dân. Bạo lực cách mạng được sử dụng ở CMTT chính là sử dụng lực lượng chính trị và lực lượng quân sự, gắn kết hai hình thức đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng để tiến lên giành chính quyền.

Giành chính quyền đã khó nhưng việc củng cố chính quyền, bảo vệ và xây dựng chính quyền còn khó hơn nhiều. Sau khi chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ ra đời, Đảng ta đã phải lãnh đạo nhân dân ta đương đầu với bao thử thách. Ngân khố cạn kiệt, 20 vạn quân Tưởng kéo vào miền Bắc, bọn thực dân Pháp núp sau quân đội Anh kéo vào miền Nam. Tất cả bọn chúng đều nhằm lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ.

Để giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã dựa vào nhân dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để đấu tranh với thù trong giặc ngoài. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận động nhân dân thực hiện tốt 3 nhiệm vụ cách mạng: Chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Chính quyền cách mạng đã kịp thời ban hành các chính sách bồi dưỡng sức dân, thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, thi đua học chữ quốc ngữ, củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc; lãnh đạo cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 6-1-1946; tổ chức đánh bại mọi âm mưu phản cách mạng, tạo cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh với kẻ thù và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới.

Chớp thời cơ cách mạng

Bất cứ cuộc cách mạng nào đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chọn đúng thời cơ là một khoa học và một nghệ thuật. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong cuộc tổng khởi nghĩa CMTT 1945.

Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định tổng khởi nghĩa đúng lúc thể hiện cụ thể trong Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3-1945 “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát đi lúc 23 giờ 30 phút ngày 13-8-1945 hiệu triệu toàn dân đứng lên giành chính quyền. Chọn thời điểm 13-8 để phát động tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt. Vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được cả những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Lúc đó, quân Nhật bại trận, mất tinh thần cao độ, chỉ ngồi chờ quân Đồng minh đến tước vũ khí, ngụy quyền tay sai tan rã và đã tỏ thái độ đầu hàng lực lượng cách mạng. Thời cơ khởi nghĩa “ngàn năm có một” đã được nắm bắt chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương. Nếu phát động tổng khởi nghĩa sớm hơn, nhân dân ta sẽ tổn hại nhiều xương máu. Nếu phát động tổng khởi nghĩa muộn hơn, khi quân Đồng minh đã vào Đông Dương, cách mạng Việt Nam sẽ mất đi thế chủ động và sẽ gặp nhiều khó khăn khác.

Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của nhân dân ta trong CMTT đã được nhân lên gấp bội để tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trên phạm vi cả nước chỉ trong một thời gian ngắn.

Kỳ 3: Phát huy bài học cách mạng tháng Tám trong 2 cuộc kháng chiến

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264456
      [news_title] => Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh họp mặt truyền thống cách mạng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-26 18:48:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-26 18:47:53
      [news_picture] => 1643197672.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264454
      [news_title] => Huyện Phú Giáo: Họp mặt kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-26 18:45:00
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-26 18:40:10
      [news_picture] => 1643197207.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264435
      [news_title] => Phân công soạn thảo văn bản quy định thi hành các luật, nghị quyết
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-26 13:55:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-26 13:54:18
      [news_picture] => 1643180057.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264430
      [news_title] => Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thăm, chúc tết các Ban xây dựng Đảng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-01-26 13:33:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-26 13:33:46
      [news_picture] => 1643179049.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264429
      [news_title] => Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp các tôn giáo đến thăm, chúc tết
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-26 12:49:13
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-26 12:49:04
      [news_picture] => 1643176142.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264412
      [news_title] => Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhận Cờ thi đua của Trung ương Đoàn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-25 20:13:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-26 09:13:33
      [news_picture] => 1643163212.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264410
      [news_title] => Vững mãi niềm tin với Đảng- Bài 1
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-26 08:44:05
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-26 08:42:55
      [news_picture] => 1643161375.JPG
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264379
      [news_title] => Trao nhà đại đoàn kết cho hội viên cựu chiến binh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-01-25 21:56:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-25 21:55:56
      [news_picture] => 1643122594.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 97198
      [news_title] => Vì nền độc lập tự do của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2014-08-22 10:27:42
      [news_createdate] => 2014-08-22 10:23:00
      [news_picture] => 1408678031.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 97125
      [news_title] => Cách mạng tháng Tám: Bước nhảy vọt vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Kỳ 1
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2014-08-21 09:13:14
      [news_createdate] => 2014-08-21 09:12:40
      [news_picture] => 1408587160.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 97120
      [news_title] => Phú Giáo: Kỷ niệm15 năm tái lập
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2014-08-21 09:13:14
      [news_createdate] => 2014-08-21 09:09:28
      [news_picture] => 1408586967.jpg
    )

)
Quay lên trên