Công tác kiểm tra, giám sát: “Không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”

Cập nhật: 12-05-2022 | 08:05:44

Nhận thức tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Dầu Tiếng đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình KTGS hàng năm. Với tinh thần quyết liệt, “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn huyện được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh

Xác định công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, các cấp ủy trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đã chỉ đạo UBKT cùng cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình KTGS của Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương đơn vị. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác KTGS từ huyện đến cơ sở thường xuyên được học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, các chi, đảng bộ cơ sở luôn chủ động cập nhật, triển khai các văn bản của Đảng về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 và nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác là một trong những nội dung được cấp ủy và UBKT các cấp tại huyện Dầu Tiếng tổ chức giám sát trong thời gian qua. Trong ảnh: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện được tuyên dương

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến thời gian, kế hoạch KTGS, song cấp ủy và UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở đã khắc phục khó khăn, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh vừa nỗ lực tổ chức thực hiện KTGS theo kế hoạch đề ra. Theo UBKT Huyện ủy Dầu Tiếng, trong năm 2021, cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra đối với 30 tổ chức Đảng và 34 đảng viên, trong đó cấp huyện kiểm tra 7 tổ chức Đảng và 8 đảng viên, số tổ chức Đảng và đảng viên được cấp cơ sở kiểm tra lần lượt là 23 và 26. Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung, đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; công tác phân công, bố trí cán bộ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025; việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25- 10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và tính hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Đề án 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. ..

Theo UBKT Huyện ủy Dầu Tiếng, qua kiểm tra, tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tương đối tốt các nội dung kiểm tra, có đảng viên còn một số tồn tại, hạn chế đã được góp ý, chấn chỉnh khắc phục kịp thời. Ông Trà Văn Dân, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết thời gian qua, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Công tác KTGS được thực hiện chặt chẽ, khoa học với phương châm: Kiểm tra để nhắc nhở, chấn chỉnh ngay từ đầu. “Tuy nhiên, nếu tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì sẽ tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trường hợp qua kiểm tra nếu có vi phạm thì xử lý đến nơi, đến chốn, kiên quyết, không có ngoại lệ. Việc xử lý kỷ luật bảo đảm đúng quy định, thấu tình đạt lý nên thời gian qua không có tổ chức hay đảng viên nào khiếu nại về các quyết định xử lý kỷ luật...”, ông Trà Văn Dân chia sẻ thêm.

Nâng cao nhận thức

Song song với công tác kiểm tra, thời gian qua, cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề với các tổ chức Đảng và đảng viên. Những nội dung được tập trung giám sát là việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, gắn với triển khai hai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V về phát triển đô thị và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân, làm việc tận tụy, công tâm” theo Kế hoạch 118-KH/HU, ngày 12-9-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân rộng mô hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó là giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng nơi cư trú; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng...

Trao đổi với phóng viên, ông Trà Văn Dân cho biết công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng trên địa bàn huyện thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Tuy nhiên, công tác KTGS vẫn còn một số hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu do hầu hết cán bộ làm công tác KTGS ở cơ sở đều kiêm nhiệm, áp lực công việc chuyên môn lớn. Mặt khác, phần lớn cán bộ phụ trách công tác kiểm tra là cán bộ mới được bầu sau Đại hội Đảng bộ lần thứ V và kiện toàn sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nên ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện công tác KTGS. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp cũng là một trong nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch KTGS.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế được xác định, trong thời gian tới, trước mắt là từ nay đến hết năm 2022, UBKT Huyện ủy Dầu Tiếng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác KTGS. Trong đó, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5, khóa X của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác KTGS của Đảng và các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KTGS và kỷ luật trong Đảng.

UBKT Huyện ủy cũng tăng cường thực hiện và chỉ đạo UBKT các Đảng ủy cơ sở thực hiện các nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định, trong đó tập trung cho công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là các vụ việc liên quan đến cấp ủy viên các cấp; nâng cao chất lượng công tác giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc ngay từ khi mới manh nha; kịp thời nắm bắt tình hình và xác minh, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên, không để tồn đọng…

Ông Trà Văn Dân, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết thời gian qua, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Công tác KTGS được thực hiện chặt chẽ, khoa học với phương châm: Kiểm tra để nhắc nhở, chấn chỉnh ngay từ đầu.

TRÍ DŨNG - TÚ BÌNH

Chia sẻ bài viết
Tags
Covid-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên