Cuộc vận động học và làm theo Bác đạt kết quả to lớn, thiết thực

Cập nhật: 12-12-2010 | 00:00:00

Qua 4 năm thực hiện CVĐ, có thể thấy mỗi thành tựu của đất nước có sự đóng góp quan trọng, thiết thực của CVĐ học tập và làm theo Bác, do vậy cần tiếp tục đẩy mạnh, đưa CVĐ thành hoạt động thường xuyên.

 

>> Học và làm theo Bác: Cần có sự thống nhất cao

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) ngày 12-12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Ban Chỉ đạo TƯ CVĐ hoan nghênh các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, địa phương, cùng đồng bào, đồng chí cả nước và đồng bào ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng CVĐ, tạo thành phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trong các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nhận thức sâu sắc về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Tổng Bí thư nói, cách đây hơn 4 năm, tại lễ kỷ niệm lần thứ 77 ngày thành lập Đảng (3-2-2007), Đảng ta đã phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với một số đại biểu. 

Đây là một quyết định đúng đắn, cần thiết, là sự tương hợp hài hòa giữa ý đảng lòng dân, thể hiện tình cảm kính trọng, biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, nguyện kế thừa, phát huy di sản tư tưởng, tấm gương đạo đức vô giá mà Người để lại.

 

CVĐ mà chúng ta tiến hành trong 4 năm qua đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các bộ, ngành từ Trung ương đến các địa phương và toàn xã hội.

 

Qua mỗi năm, CVĐ được triển khai theo một chủ đề thiết thực, nội dung phong phú, bổ ích. Chúng ta đã thành lập và từng bước kiện toàn Ban Chỉ đạo CVĐ ở tất cả các cấp; xây dựng quy chế và chương trình kế hoạch thực hiện cho toàn khóa, hướng dẫn cụ thể từng hành động với 5 nội dung chủ yếu…

 

Tổng Bí thư đánh giá, qua 4 năm thực hiện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Nhận rõ đạo đức là gốc của mỗi con người, nhất là về cách mạng, từ đó phải nâng cao ý thức, thường xuyên trau dồi rèn luyện bản thân để gốc đó ngày càng tươi tốt, vững bền.

 

CVĐ đã góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao. Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân được tăng cường. Nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chống lãng phí, tham ô, chống thói quan liêu, vô trách nhiệm được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả.

 

CVĐ đã gắn chặt với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách; xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ Vì người nghèo; các đợt quyên góp  ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng Quỹ Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng vàng; hỗ trợ những người mắc bệnh hiểm nghèo… và nhiều phong trào, việc làm bổ ích khác.

 

Tổng Bí thư khẳng định, những thành tích đạt được của đất nước, của mỗi ngành, của mỗi địa phương, cơ quan đơn vị trong 4 năm qua có sự đóng góp quan trọng của CVĐ. Đây là một thực tế, một điều cần được khẳng định. Tuy không thống kê, lượng hóa đầy đủ kết quả của CVĐ song xét trên tổng thể, những chuyển biến, tiến bộ từ mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị đến sự phát triển chung của mỗi ngành, lĩnh vực, của cả nước đã nói lên giá trị to lớn và hiệu quả thiết thực của CVĐ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, bên cạnh những nỗ lực và thành tích đạt được ban đầu, quá trình thực hiện CVĐ trong 4 năm qua cũng bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

 

Đó là một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của CVĐ; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để thực hiện CVĐ của Ban Chỉ đạo các cấp có lúc, có nơi, có việc còn lúng túng, bị động; sự phối hợp giữa một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số việc chưa sát thực và kịp thời; Một bộ phận, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả cán bộ chủ chốt còn thiếu tự giác, chưa gương mẫu trong thực hiện CVĐ…

 

Những bài học kinh nghiệm

 

Tổng Bí thư chỉ rõ, qua 4 năm thực hiện CVĐ có thể rút ra một số kinh nghiệm thiết thực.

 

Trước hết, phải tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa và tác động to lớn của CVĐ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đặc biệt là vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là yếu tố vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc huy động toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tham gia.

 

Sự vào cuộc tích cực, chủ động của hệ cả thống chính trị, nhất là các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị có ý nghĩa tác động to lớn đối với quá trình thực hiện. Đội ngũ cốt cán, trước hết là người đứng đầu cơ quan Đảng, Nhà nước, thủ trưởng của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phải nêu cao trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp chung, gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện, phải làm cho CVĐ lan tỏa, thấm dần, bám rễ vững chắc trong mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân trở thành nếp sống đẹp, lẽ sống cao quý.

 

Tổng Bí thư yêu cầu, trong chỉ đạo và thực hiện cần phải xác định quan điểm đây là cuộc vận động lâu dài, tiến hành trong nhiều năm, cho nhiều thế hệ. Do đó, tránh tâm lý nôn nóng, chủ quan, kỳ vọng quá nhiều, quá sớm vào kết quả CVĐ trong khi cần phải có một thời gian và nỗ lực cần thiết.

 

Mặt khác, cần khắc phục tư tưởng cầm chừng, hoài nghi, bàng quan chưa thực sự quan tâm tới CVĐ đồng thời cần điều chỉnh một số nội dung, giải pháp về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện…

 

Tổ chức Đảng ở các cấp cần đưa việc thực hiện CVĐ vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, vào kiểm điểm cuối năm của các tổ chức, đảng viên. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội cần quy định việc thực hiện CVĐ là một tiêu chí bắt buộc với công chức, viên chức, với đoàn viên, đảng viên; coi đó là một tiêu chuẩn để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm, hàng tháng.

 

Về công tác chỉ đạo điểm, Tổng Bí thư chỉ rõ, trong chỉ đạo CVĐ cần chọn trúng, đúng điểm chỉ đạo; tập trung xây dựng và phát huy vai trò tác dụng của các đơn vị làm điểm, tăng cường kiểm tra sâu sắc để từ đó nhân rộng thực hiện…

 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, qua tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ, chúng ta có đủ cơ sở thực tiễn và lý luận để báo cáo với Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục đẩy mạnh, đưa CVĐ thành hoạt động thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức Đảng.

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=620
Quay lên trên