Đại đoàn kết dân tộc: Nguồn sức mạnh vô địch làm nên đại thắng mùa Xuân 1975

Cập nhật: 22-04-2010 | 00:00:00

Đại thắng mùa Xuân 1975 được tạo nên bởi ý chí, nghị lực, trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; của sự giúp đỡ của các nước anh em và bạn bè quốc tế trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Đó cũng chính là sức mạnh vô địch của thời đại Hồ Chí Minh.

Đại tướng Lê Đức Anh (thứ hai từ phải qua) cùng các tướng lĩnh gặp lại nhau tại hội thảo khoa học "Đại thắng mùa Xuân 1975 - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại HCM"Từ Mặt trận dân tộc thống nhất

Để thực hiện đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Đảng ta đã chủ trương thành lập “Mặt trận Dân tộc thống nhất”, lấy liên minh công nông làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm tập hợp rộng rãi mọi tổ chức, lực lượng, cá nhân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Mặt trận này đã phát huy được sức mạnh đoàn kết của 17 triệu nhân dân miền Bắc cho công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ miền Bắc XHCN. Đồng thời, đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Nhiều khẩu hiệu hành động, nhiều phong trào thi đua có sức động viên, tập hợp rộng rãi các lực lượng, các ngành nghề, các lứa tuổi trong mọi lĩnh vực sản xuất, chiến đấu, học tập như: nông dân ngày, đêm bám ruộng đồng, “tay cày, tay súng”, công nhân bám nhà máy, công xưởng, “tay búa, tay súng”, thanh niên nam, nữ “ba sẵn sàng”, “ba đảm đang”...

Hướng về miền Nam, miền Bắc dốc toàn bộ sức mạnh to lớn của mình chi viện liên tục, toàn diện cả sức người, sức của với nhịp độ ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của chiến trường miền Nam. Chỉ riêng 4 tháng đầu năm 1975, miền Bắc đã đưa nhanh vào miền Nam 110 ngàn cán bộ, chiến sĩ, 230 tấn vật chất các loại, góp phần quyết định để quân và dân ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giành thắng lợi hoàn toàn. Theo Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền thì, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 biểu hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, “quả đấm chủ lực” với những binh đoàn cơ động là lực lượng nòng cốt của đấu tranh quân sự. Với những đòn điểm huyệt đánh trúng, đánh hiểm ở những trận then chốt và then chốt quyết định. Nhưng để giải quyết đồng loạt, rộng khắp, kịp thời làm cho cả bộ máy ngụy quyền và đội ngũ ngụy quân (1,1 triệu) tan rã thì phải thấy rõ vai trò tiến công và nổi dậy của lực lượng tại chỗ, của lực lượng chính trị quần chúng, trong đó có lực lượng của những người bị bắt buộc trong hàng ngũ của địch, cơ sở cách mạng trong hàng ngũ địch.

Đến sách lược đoàn kết mọi tầng lớp

Nói về đại đoàn kết dân tộc trong đại thắng mùa Xuân 1975, Đại tướng Lê Đức Anh cho biết, sau khi đánh được Phước Long, Bộ Chỉ huy Miền có kế hoạch tiến công giải phóng Sài Gòn. Cả Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền gần như thống nhất là sẽ tiến công giải phóng Sài Gòn vào tháng 4 vì sang tháng 5 là vào đầu mùa mưa, việc cơ động của ta sẽ khó khăn. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch quyết tâm chiến đấu, sơ đồ đã phác thảo ra năm hướng tiến công vào sào huyệt cuối cùng của quân thù. Khi các đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị và Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng được Bộ Chính trị cử vào, đã xem và nói: “Kế hoạch làm tốt, nhưng phải thêm quân”. Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền liền vạch ra sách lược đoàn kết rộng rãi quần chúng nhân dân, huy động mọi tầng lớp, mọi lực lượng, mọi lứa tuổi trên cả 3 vùng chiến lược thực hiện tốt 3 mũi giáp công trong cuộc quyết chiến chiến lược Xuân 1975. Đồng thời, quyết định nhiều chủ trương và biện pháp tăng cường vận động đồng bào thiểu số, nhất là đồng bào Tây nguyên và Khơme, các tín đồ Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo và nhiều tôn giáo khác cũng tham gia. Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền cũng vận dụng nhiều sách lược khai thác mâu thuẫn trong hàng ngũ địch, chỉ đạo sát sao cơ sở cách mạng của ta lôi kéo các phe phái đối lập với chính phủ tay sai Mỹ và tập hợp lực lượng thứ ba chuẩn bị đón thời cơ.

Phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, Đảng ta đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ đoàn kết với các Đảng cầm quyền ở các nước XHCN và các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có cả nhân dân Mỹ. Đây là thắng lợi về ngoại giao có ý nghĩa chiến lược và nhờ tận dụng tốt mọi thời cơ đã làm nên đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975. Thắng lợi này bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Sức mạnh dân tộc kết hợp chặt chẽ với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh to lớn chiến thắng quân thù.

Thượng tướng PHAN TRUNG KIÊN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Sức mạnh đại đoàn kết được nâng lên tầm cao mới

Đại thắng mùa Xuân 1975 là thành quả vĩ đại của đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam; của sự phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc, mà cội nguồn chính là ngọn cờ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự giúp đỡ to lớn chí tình và hiệu quả của các nước bầu bạn anh em và bạn bè quốc tế. Cần phải nhấn mạnh rằng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nâng nên một tầm cao mới. Đó là, bên cạnh những nhân tố truyền thống mà Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tập hợp tổ chức được như: các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, đoàn thể, các tôn giáo và nhân sĩ trí thức yêu nước không phân biệt xu hướng chính trị để đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Một thành phần xã hội nữa cũng rất quan trọng và đặc biệt lợi hại được Đảng ta khéo léo thông qua Mặt trận vận động, cảm hóa giác ngộ, để họ nhận thức và hành động theo yêu cầu cách mạng, ủng hộ sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước, đó chính là lực lượng thứ 3. Chúng ta cần ghi nhận và đánh giá đúng mức một cách khách quan những đóng góp xứng đáng của họ như các thành phần và lực lượng khác cho sự toàn thắng của công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cựu Chiến binh NGUYỄN VĂN TÀU (Tư Cang): Dựa vào nhân dân để giành thắng lợi

Chiến thắng vĩ đại của chiến dịch HCM lịch sử là nhờ vào sức mạnh của toàn dân chứ không chỉ riêng sức mạnh của quân chủ lực. Đêm 30-4, tôi đi dạo trong thành phố Sài Gòn mà thấy một sự kỳ lạ là tất cả vẫn còn giữ được sự nguyên vẹn, đây là một điều rất hiếm thấy trên thế giới khi tiến vào giải phóng một thành phố. Các đoàn thể, thành đoàn, công đoàn và nhân dân ở trong nội thành đã có một bước chuẩn bị rất chu đáo để vừa giữ được an ninh, tránh đập phá, vừa tổ chức giăng cờ lớn, cờ nhỏ khắp đường phố như chào đón chúng tôi. Dù số đông quân ngụy đã rệu rạo tinh thần trong những ngày tháng 4 lịch sử nhưng không vì thế mà ta tiến vào Sài Gòn một cách suôn sẻ. Bởi, vẫn còn đó những tên ngoan cố, quyết cố thủ nên phải vất vả lắm đơn vị đặc công của tôi mới tiến được vào tận sào huyệt của ngụy quyền. Chúng tôi qua cầu Rạch Chiếc, đoạn gần Công ty Xi măng Hà Tiên 1 bây giờ từ lúc 7 giờ sáng nhưng mãi đến 11 giờ 30 mới vào được Sài Gòn. Sau khi đánh đồn ở Rạch Chiếc và một số điểm thì đơn vị đã mất tới 52 chiến sĩ.

TRUNG ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1223
Quay lên trên